Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I de flesta fall hålls mötena på dagtid…

Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd ska verka för en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god…

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, daglig verksamhet…

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, samt till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för hela kommunens utveckling och det ekonomiska ansvaret.…

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och…

Bild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträdeBild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare,…