Jäv

Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare för någon Ombudsjäv: gäller den som fört talan som ombud…

Protokollet

Protokoll ska föras vid fullmäktiges och nämnderna sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt…

Sammanträdesdagar 2024

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten. Kommunstyrelsens…

Förkortningar, termer och begrepp

Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus Arvode: Ekonomisk ersättning för…

Överklaga kommunala beslut

Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning Kommunallagen…

Delegation

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Delad delegation, det vill säga uppdrag till förtroendevald…