Kommunfullmäktige

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla som vill lyssna. I början av varje sammanträde finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor om sådant som kommunen har hand om, detta kallas allmänhetens frågestund.

Bara ledamöter och tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid sammanträdet.

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar uppföljningar, delårsbokslut, revisionsberättelsen och årsredovisningen. De får även delta i överläggningen när ett ärende som rör revisorernas egen förvaltning behandlas.

I fullmäktiges arbetsordning står hur kallelsen till fullmäktiges sammanträden anslås. Tid och plats för sammanträdet annonseras även i ortstidningarna.

Vem har initiativrätt i fullmäktige?

Rätt att väcka ärenden i fullmäktige har

  • kommunstyrelsen
  • andra nämnder
  • ledamot i fullmäktige (genom motion)
  • revisorerna (om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen)
  • särskild beredning (om fullmäktige angivit detta)

Ärenden som ska behandlas av fullmäktige måste också vara beredda av kommunstyrelsen som ska lägga förslag till beslut i varje ärende.

Motioner

En motion får väckas av en fullmäktigeledamot och får avse ärenden som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. En ersättare får endast väcka en motion när han eller hon tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion och motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller frågor som faller utanför den kommunala kompetensen.

Om möjligt ska svar på motionen lämnas inom ett år efter att den väckts i fullmäktige.

Interpellationer

En interpellation får ställas av en fullmäktigeledamot och får avse ärenden som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. En ersättare får endast väcka en motion när han eller hon tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.  En interpellation får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller frågor som faller utanför den kommunala kompetensen. Interpellationen ska i första hand ställas till ordföranden i den nämnd eller fullmäktigeberedning som ärendet berör.

En interpellation ska ha ett bestämt innehåll samt en motivering. Den ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Svar på en interpellation ska vara skriftligt och bör besvaras senast vid nästa sammanträde. Det finns möjlighet för den som interpelleras att ge en kort muntlig förhandsinformation.

Frågor

En fråga får ställas av en ledamot till ordförande i nämnd och utskott under kommunstyrelsen samt till kommunalrådet. Frågan ska vara ställd till en person och gälla kortfattade klart avgränsade sakförhållanden. En ersättare får endast ställa en fråga när han eller hon tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Endast den som ställt frågan och den som frågan är ställd till får delta i överläggningen. Frågan bör besvaras på samma sammanträde, eller senast vid nästa sammanträde. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Brådskande ärenden till kommunfullmäktige

I fullmäktige får brådskande ärenden, som inte kunnat kungöras enligt lagens krav, behandlas och beslutas. Detta får endast ske om samtliga ledamöter är överens både om att ta upp ärendet och vilka beslut som ska fattas. Detta gäller dock inte valärenden.

Kommunala folkomröstningar

En kommun kan besluta om att ha en kommunal folkomröstning. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av invånarna i kommunen. I lagen om kommunala folkomröstningar framgår vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

Du kan läsa mer om kommunala folkomröstningar här