Ersättare och deras tjänstgöring

Ersättarna kallas till nämndens sammanträden på samma sätt som nämndens ledamöter. En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har…

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen finns fastslagen i tryckfrihetsförordningen och ger var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att tala…

Bild av pengarRiktlinjer och taxa

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Förtroendevalda har rätt till olika typer av ersättningar för uppdraget enligt de regler som fullmäktige beslutar. Arvodet är pensionsgrundande. I…