Visa bara Nyheter från Guide för förtroendevalda

Bild av pengarRiktlinjer och taxa
Ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Förtroendevalda har rätt till olika typer av ersättningar för uppdraget enligt de regler som fullmäktige beslutar. Arvodet är pensionsgrundande. I…

Delegation

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Delad delegation, det vill säga uppdrag till förtroendeman…

Ersättare och deras tjänstgöring

Ersättarna kallas till nämndens sammanträden på samma sätt som nämndens ledamöter. En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har…

Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I de flesta fall hålls mötena på dagtid…

Val vart fjärde år

Val till riksdag, landsting och kommun äger från och med 2014 rum den andra söndagen i september vart fjärde år.…

Kommunallagen visar vägen

Kommunen är den minsta enheten för det lokala självstyret. Kommunen ansvarar för bland annat skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker,…