Utbildningar med räddningstjänsten Hultsfred

First Aid Emergency CPR on a Man who has Heart Attack or Shock ,

Vi erbjuder utbildningar i bland annat brandsäkerhet, HLR och första hjälpen. Hittar du inte vad du söker, hör av dig till oss så gör vi en utbildning efter era önskemål.

Boka din utbildning

Här bokar du din utbildning med Räddningstjänsten Hultsfred

HLR - Hjärt och lungräddning (vuxen och barn)

Plötsligt inträffar ett hjärtstopp i din närhet och du gör den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd.

Utbildningens innehåll

 • Teori och praktik
 • Omhändertagande av akuta tillstånd enligt S-X ABCDE-konceptet
 • Medvetande kontroll
 • Medicinsk bakgrund
 • Hjärt- och lungräddning
 • Kvalitetskontroll

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning.

Omfattning

Kursen omfattar 2 timmars utbildning för respektive block (vuxen/barn).

Samtliga deltagare får efter godkänt kursdeltagande ett intyg på att de genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning med Hjärtstartare enligt svenska HLR-rådet.

HLR - Hjärt- och lungräddning med defibrillator

D-HLR är oftast den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp. Tiden spelar dock en kritisk roll. Att ha tillgång till en Hjärtstartare och kunskap i HLR kan rädda liv.

I denna fördjupningskurs fokuserar vi på hur en Hjärtstartare fungerar samt på livräddarens teknik vid HLR och flerlivräddarscenarion. Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett kompetenskort i D-HLR.

Utbildningens innehåll

 • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Genomgång av Hjärtstartare
 • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Handlingsplan
 • Situationsanpassad träning
 • Säkerhetsaspekter
 • HLR-kvalitetstest

Målsättning

Efter avslutad kurs ska alla ha goda kunskaper i hjärt- och lungräddning med defibrillator, enligt HLR- rådets riktlinjer.

Förkunskaper

 • Aktuella kunskaper i HLR
 • Läst in kursbok i D-HLR
 • Godkänd webbutbildning

Plats

Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.

Tidsåtgång

3 timmar

Första insats samt hjärt- och lungräddning

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, Hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar och lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor. Hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd. Kompetensbevis för HLR samt intyg för första hjälpen ingår.

Utbildningens innehåll

 • Teori och praktik
 • Särskilda risker i min miljö
 • Första hjälpen
 • Omhändertagande av akuta tillstånd enligt SX-ABCDE
 • Medvetandekontroll
 • Hantering och omhändertagande vid blödning
 • Hantering av andningsbesvär
 • Hjärt- och lungräddning HLR

Målsättning

Målet med utbildningen är att lära sig grunderna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man ger första hjälpen.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats

Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.

Tidsåtgång

4 timmar

Säker utrymning

Om en brand uppstår är det av största vikt att en utrymning kan ske både snabbt och säkert. Utrymningsövningar ingår i alla systematiska brandskyddsarbeten och är ett absolut måste för att vara säker på att människa, teknik och organisation fungerar.

Utbildningens innehåll

 • Vad är en utrymningsväg och hur ska den fungera?
 • Krav på utrymningsväg
 • Beteenden och reaktioner vid utrymning
 • Tekniska hjälpmedel
 • Organisation vid utrymning
 • Förutsättningar för att underlätta en utrymning
 • Utrymningsplanering på din arbetsplats
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Rutiner och dagliga kontroller och checklistor

Målsättning

Efter avslutad kurs ska man på ett säkert sätt kunna utrymma företagets/arbetsplatsens lokaler och samlas på angiven plats.

Antal kursdeltagare

Max 20 kursdeltagare per tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats

Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.

Tidsåtgång

2,5-3 timmar

Grundläggande brandkunskap

När branden väl har inträffat och branden har släckts är det lätt att vara efterklok. Hade det här gått att förebygga? Lär dig att känna igen de mönster och händelseförlopp som leder fram till en brand.

Utbildningens innehåll

 • Bränders påverkan på liv och egendom
 • Brandorsaker och brandförlopp
 • Lagar och rekommendationer
 • Förebyggande brandskydd – SBA
 • Handlingsplan vid brand
 • Utrymning och alarmering
 • Släckmedel och släckredskap (funktion och användningsområde)
 • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt alternativt brandpost

Målsättning

Att alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.

Antal kursdeltagare

Max 20 kursdeltagare per tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats

Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.

Tidsåtgång

4 timmar

För dig som utför tillfälliga brandfarliga arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför heta arbeten, den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Omfattning

Kursen omfattar en heldagsutbildning med start 08.00 och slut ca 15.30.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för heta arbeten i 5 år.

Sök utbildningstillfällen

Aktuella utbildningstillfällen – Kalmar län

Webbutbildningar

En webbutbildning kan vara ett bra alternativ för att din kunskap och trygghet.