Samlad information om covid-19

Information covid-19

Från och med den 1 april 2022 klassas inte covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men risken att bli smittad finns kvar och därför är det fortfarande mycket viktigt att du vaccinerar dig. 

Detta är de rekommendationer som gäller just nu:

  • Vaccinera dig om du kan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats. 
  • Stanna hemma vid symtom. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du känner dig sjuk och har symtom som kan vara tecken på covid-19. Det gäller även om du testat negativt med ett antigentest i form av ett självtest.
  • Särskilt råd till ovaccinerade. Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

För att skydda de äldre och mest sårbara finns förebyggande åtgärder kvar för att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har även beslutat att sjukdomen fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vård och omsorg

För att skydda de äldre och mest sårbara finns förebyggande åtgärder kvar för att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har även beslutat att sjukdomen fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka.

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 1 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

Att tänka på vid besök på vård och omsorgsboende

För att din närstående ska kunna ta emot besök på ett tryggt sätt vill vi att du:

  • Håller god handhygien
  • Håller ett omtänksamt avstånd
  • Inte kommer på besök om du har förkylningssymtom, även lindriga
  • Använder handsprit vid ditt besök (finns att få vid entrén)
  • För att skydda våra mest sårbara rekommenderar vi alla besökare att använda munskydd (finns att få vid entrén)

Besök ska i första hand ske utomhus eller i den enskildes lägenhet. Om detta inte är möjligt kan du träffa din närstående i ett besöksrum. Rutinerna kan komma att ändras om smitta uppstår.

Har du frågor är du välkommen att ringa det boende där din närstående bor.

Frågor och svar

Vilka hygienrutiner finns för vård och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset? Vilken skyddsutrustning används?

Hultsfreds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vård och omsorgen i Hultsfreds kommun arbetar alltid med basala hygienrutiner.

De basala hygienrutinerna som innefattar handsprit, förkläde och handskar, ska alltid användas vid arbete nära brukare. Som en extra åtgärd för att skydda våra brukare har ett tillfälligt tillägg gjorts till de basala hygienrutinerna som innebär att personalen även kommer att bära munskydd eller visir vid brukarnära arbete.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 eller annan smittsam sjukdom hos en brukare används ytterligare skyddsutrustning exempelvis långärmat förkläde beroende på smitta för att skydda personalen från smitta och för att undvika att smitta sprids till andra.

Om en brukare visar symptom isoleras denne. Det är alltid en läkare som beslutar om den enskilde ska provtas.

Vad har ni för rutiner kring provtagning av misstänkt smittade?

Om en brukare inom vård och omsorg har förkylningssymptom kontaktas sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare som beslutar om provtagning ska ske.

Om läkaren bedömer att personen ska provtas meddelas närstående, om den enskilde godkänt att närstående får informeras. Svaret på provet brukar komma dagen efter provtagningen.

Vad har ni för rutiner kring misstänkt och bekräftad smitta inom vård och omsorg?

Hultsfreds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer. Vid all misstänkt och konstaterad smitta använder personalen alltid skyddsutrustning vid arbete med brukaren. Detta för att skydda personalen från smitta, och undvika att smitta förs vidare till andra.

Vid all misstänkt och konstaterad smitta isoleras den enskilde i sin lägenhet och antalet personal som arbetar nära den enskilde begränsas så långt det är möjligt. Även vid misstänkt eller bekräftad smitta inom hemtjänsten begränsas antalet personal som har kontakt med den enskilde så långt det går.

Meddelas jag om smitta finns på boendet där min anhörige bor?

Vid provtagning meddelas närstående till den som provtas, förutsatt att den enskilde har godkänt att närstående informeras om deras hälsotillstånd. Om det konstateras smitta meddelas boende och närstående till de boende om att smitta finns på boendet.

Får jag träffa min anhörige?

Vi vill skydda våra mest sårbara. Därför rekommenderar vi att besök ska ske på ett tryggt sätt, läs mer under rubriken “Att tänka på vid besök på boenden”. Detta även för att skydda övriga boende och minska risken för att få in smitta i våra verksamheter. Alla kommunens särskilda boenden har också plexiglas som möjliggör säkra möten.

Viktigt att du vaccinerar dig – även fortsättningsvis

Vaccination är det säkraste sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och stoppa pandemin, Vaccinerade har minskad risk att bli allvarligt sjuka. Covid-19 sprids fortfarande men eftersom många har vaccinerat sig finns nu ett gott skydd mot allvarlig sjukdom hos de allra flesta.

Läs mer om vaccinering mot covid-19 på Regions Kalmar Läns webbplats. 

Tillgänglig information – lättläst, bilder och symboler

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar med information för många om covid-19 på sin webbplats.
Här finns bland annat länkar till information på lättläst svenska, teckenspråk, inläst, kommunikationskartor, bilder och symboler.

Information in other languages/Information på andra språk

Här kan du hitta information på andra språk än svenska.
At this site you can find information in other languages than Swedish.

Information från ansvariga myndigheter