Sotning

IMG_1629Skorsten

Sotning är en viktig del för att förebygga bränder i bostäder. Sotningen minskar risken för brand i skorstenen. 31 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde.

Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotning utförs av den entreprenör (skorstensfejarmästare) kommunen anlitat:

Vimmerby Sotningsdistrikt AB
Sotarmästare Mats Karlsson

Kommunen bestämmer hur ofta sotningen ska göras och hur mycket den och brandskyddskontrollen ska kosta.

Visste du att IM-kanalen inte längre omfattas av kravet på sotning. IM-kanalen bör dock rengöras med jämna mellanrum men det är du som fastighetsägare som bär det ansvaret.

Sotningsfrister för några vanliga sotningsobjekt

Eldning med fasta bränslen

  • Konventionella pannor
  • Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
  • Pannor som eldas med träpellets eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Eldning med flytande bränslen

  • Pannor som eldas med tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
  • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, ur sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för det enskilda hushållets behov sker sotning enligt följande:

  • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
  • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

  • Eldstäder som utgör primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • Eldstaden finns i ett fritidshus.

 

Förtydligande beträffande sotningsfrister för lokaleldstäder

För att avgöra huruvida lokaleldstäder är att betrakta som primära värmekällor eller inte tillämpas följande praxis:

Om mer än 1,0 m3 ved förbrukas årligen i den aktuella eldstaden är den att betrakta som primär värmekälla av det utrymme där den är uppställd. Detta även om det i samma utrymme exempelvis finns elradiatorer, luftvärmepump eller liknande.

Samma praxis tillämpas beträffande lokaleldstäder belägna i fritidshus. Att fristen fyra år gäller för fritidshus utgår från att de används företrädesvis under den varma årstiden och att man eldar i mindre omfattning, så kallad “myseldning”. Det vill säga mindre än 1,0 m3 ved per eldstad och år. Det torde finnas ett antal fritidshus som nyttjas frekvent, även under den kalla årstiden, varvid man eldar i de eldstäder som finns. Således är det rimligt att sota dessa objekt enligt samma frist som sker vid permanentboende.

Sota själv

Du som fastighetsägare har möjlighet att ansöka om dispens för att själv sköta sotningen. Dispensen gäller bara den egna fastigheten. En förutsättning för att få sota själv är att sotningen kan ske på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

Ansökan ska göras hos räddningstjänsten som sedan avgör om du får tillståndet eller inte. För att få tillståndet måste du kunna styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Ansökan hittar du här och ska skickas till raddning@hultsfred.se.

Exempel på hur du kan styrka din kunskap är ett intyg från en genomgången kurs, till exempel Svenska Brandskyddsföreningen utbildningspaket om “egensotning” eller studiecirkel med relevant innehåll.

Tänk på att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg.