Tillsyn

NödutgångNödutgångFoto: Johan Eklund

Kommunen ska enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) genomföra tillsyn. I Hultsfreds kommun är det räddningstjänsten  som har tillsynsansvar för denna lagstiftning.

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs och att brandskyddet håller en skälig nivå. Tillsyn av efterlevnaden kan ske i olika former och kan omfatta såväl dokumentgranskning som tillsynsbesök i berörd verksamhet. Det är räddningstjänsten som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras. Räddningstjänsten har rätt att i alla byggnader och anläggningar genomföra tillsyn.

Räddningstjänsten upprättar en plan för tillsyn som med omfattning, inriktning och motiv för tillsynsverksamheten. Det är dock alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för sitt eget brandskydd och att lagstiftningen efterlevs.

 

Lag(203:778)om skydd mot olyckor

5 kap. Tillsyn

1 § Kommunen ska ha tillsyn över att enskilda följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras

2 §    Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes bekostnad. Lag (2020:882).