Invasiva arter

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Jätteloka och blomsterlupin är…

Hotade och rödlistade arter

Växt- och djurarter i Sverige som riskerar att dö ut samlas i en rödlista. I rödlistan blir de bedömda och…

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att få röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta…

Skyddad natur

I Hultsfreds kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Här kan du läsa om skyddad…

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det hårda krav på att vattnet ska ha bra kvalitet. För att skydda…

Lokala Naturvårdsprojekt (LONA)

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att…

Bild på en björnloka.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig ört med vita blommor som kan bli upp till fyra meter hög. Jättelokan hotar…

Bild på en sjödjupkarta för sjön Linden.

Sjödjupkartor

Det finns digitala djupkartor från några sjöar i kommunen. Dessa sjöar ekolodades 1999. Här på webbsidan erbjuder vi dessa kartor…

Bild på fisk

Fiskevård

I kommunens arbete ingår åtgärder för att förbättra miljön för djur och natur. Vi jobbar även med riktade åtgärder för…

Provfiske

I Hultsfreds kommun finns många sjöar och vattendrag som vi har ett stort ansvar över. För att veta hur vi…

Tätortsnära kulturlandskap

I kommunens Agenda 21, finns en punkt som handlar om tätortsnära kulturlandskap. Därför startade man ett projekt för att återskapa…

Kalkning av sjöar och vattendrag

När man förbränner fossila bränslen som kol och olja släpper man ut svavelföreningar. I Sverige har flera tusen sjöar påverkats…

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som finns i länet med hjälp av MIFO-metoden. MIFO står för…

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett område som…