Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du som har omfattande funktionsnedsättningar har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rätt att ansöka om stöd. Detta för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

LSS brukar beskrivas som en rättighetslag som är till för att skydda särskilt utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning. Syftet är att garantera enskilda människor det stöd som de är i behov av och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Du kan ansöka om stöd enligt LSS om du har något av följande:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Hur ansöker jag om hjälp och stöd enligt LSS?

Du ansöker om LSS-insatser i din hemkommun. För att ansöka om stöd kan du kontakta kommunens LSS-handläggare. Du hittar ansökningsblankett längre ner på denna sida.

Då det gäller ansökan om personlig assistans kan ansökan även göras till Försäkringskassan.

Vilken hjälp och stöd kan jag få enligt LSS?

Rådgivning eller annat personligt stöd

Du kan få rådgivning eller annat personligt stöd från habiliteringen i Vimmerby. Du kan själv kontakta habiliteringen:

Om du vill kan kommunen hjälpa dig med kontakten.

Personlig assistans

Insatsen är till för mycket gravt funktionsnedsatta personer som behöver hjälp i krävande eller komplicerade situationer av mycket personlig karaktär. Det personliga utformade stödet ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsaktivitet och få tillgång till eget boende.

Ansökan om personlig assistans kan även göras hos Försäkringskassan. För att ha rätt till att söka personlig assistans måste personen vara under 65 år.

Ledsagarservice

Insatsen ska underlätta deltagande i samhällslivet och kontakten med andra. Det kan till exempel vara att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera.

Kontaktperson

Ett stöd som ges av en medmänniska som har ett engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning kommer ut i samhället och kommer i kontakt med andra människor.

Avlösarservice i hemmet

Det innebär att någon tillfälligt övertar omvårdnaden av en person från anhöriga eller andra närstående. Avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt syskon, resa bort eller annat.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Det innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt, under en kortare eller längre tid, vistas utanför det egna hemmet i ett korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. Syftet med insatsen är dels möjlighet till rekreation, miljöombyte för barnet samt avlösning för anhöriga.

Korttidsverksamheten Diamanten i Hultsfred

På kommunens korttidsverksamhet finns sex platser för barn och ungdomar upp till 21 år. Personal finns på plats dygnet runt. Du betalar inget för vistelsen, men du får betala en avgift för maten.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tar vid då rätten till fritidsverksamhet enligt skollagen upphör. Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda alla skolbarn fritidsverksamhet, till och med det år eleven fyller 13 år, i anslutning till skoldagen samt under lov. Syftet är att ge tillsyn till ungdomar över 12 år som inte kan vara hemma utan stöd då föräldrarna förvärvsarbetar.

Här kan du läsa om kommunens korttidstillsyn i Hultsfred.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Familjehem enligt LSS ses i första hand som ett komplement till föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar ska kunna användas flexibelt utifrån barnet och familjens behov.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostad består av lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal.

Annan särskild anpassad bostad är en av kommunen anvisad lämplig bostad som den enskilde kan ha rätt till.

Här kan du läsa mer om de boenden som finns i kommunen.

Daglig verksamhet

Syftet med insatsen är att erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån önskemål. Ett övergripande mål är att utveckla möjligheterna till arbete på kortare eller längre sikt. Personen ska vara i yrkesverksam ålder och ha något av följande:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Här kan du läsa mer om kommunens dagliga verksamhet.

Vad betalar jag för stödet?

Hjälp och stöd enligt LSS är kostnadsfritt.