Hemtjänst, trygghetslarm och stöd till anhöriga

lingon formar ett hjärta

För att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv kan du behöva stöd i det egna hemmet.

Det kan till exempel handla om ett trygghetslarm eller om hemtjänst där omsorgspersonal kommer hem till dig. Som anhörig kan det också finnas ett behov av stöd och avlösning.

Nedan kan du läsa mer om stöd och hjälp i hemmet och stöd till anhöriga.

Trygghetslarm med rökdetektor

Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt. Trygghetslarm är till för att du och dina anhöriga ska känna trygghet. Det finns olika sorters lösningar. Det finns bland annat larm med knapp, sensor eller vid dörren. Vi kommer gärna hem till dig för att diskutera vilken teknik som passar bäst för just dig.

En larmcentral svarar när du larmar

Ditt larm går till en larmcentral. Om behov finns skickar larmcentralen ut hemtjänstpersonal så fort som möjligt till dig. Behöver du akut sjukvård ska du ringa larmnummer 112.

Det finns en rökdetektor kopplad till ditt trygghetslarm

För att värna om dig och ditt hem ingår en rökdetektor i ditt trygghetslarm. Om det bildas rök i ditt hem får larmcentralen ett brandlarm. De kommer då larma både räddningstjänst och hemtjänst.

Larmet är till för att snabbt kunna utrymma dig vid en eventuell brand. Det snabbar även på släckningsarbetet. All hemtjänstpersonal har gått en brandutbildning för just denna typ av händelse.

Så går installationen till

Larminstallatören kommer hem till dig på avtalad tid och installerar larmet och berättar för dig hur larmet fungerar. För att kunna installera larmet behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig så hemtjänstpersonalen kan komma in. Du får en kvittens när du lämnar nycklar till larminstallatören. Nyckeln kodas med ett nummer och förvaras i ett stöldsäkert nyckelskåp.

Du betalar en avgift varje månad

För trygghetslarmet betalar du en avgift på 213 kronor varje månad (2024), som ingår i maxtaxan. Du betalar inget extra för rökdetektorn.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta biståndshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hemtjänst - så ansöker du

Hemtjänst är stöd i det egna hemmet för att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten finns dygnet runt. Hemtjänsten ska hjälpa dig att fortsätta leva ett självständigt liv. Du kan utifrån dina behov få hjälp med personlig omvårdnad och med service.

Så ansöker du om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Du hittar kontaktuppgifter och ansökningsblankett längre ner på sidan.

Efter ansökan kommer handläggaren utreda ditt behov av stöd och hjälp. Du får ditt beslut inom fjorton dagar.

Vi behöver en fullmakt om du har ett ombud

Du gör själv din ansökan. Dina anhöriga kan stötta och hjälpa dig om du vill, men om en anhörig eller annan person ska vara ditt ombud behöver en skriftlig fullmakt lämnas in.

Vi räknar ut vad din avgift för hemtjänst blir

Du betalar en avgift för din hemtjänst varje månad. När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till din inkomst och ditt utrymme att kunna betala. Avgiften kan därför vara som lägst 0 kronor och som högst 2575 kronor per månad (maxtaxa 2024).

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Du är också välkommen att ringa till ansvariga enhetschefer om du har frågor eller funderingar.

Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan under kontakter.

Du kan själv välja utförare av din hemtjänst

LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun gäller från den 1 februari 2014. Det innebär att du med beslut om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra din hemtjänst. Om du har beslut om nattlig hjälp, trygghetslarm eller hemsjukvård så utförs dessa alltid av kommunens hemtjänst.

Om du inte gör något val fortsätter hemtjänsten i kommunal regi. Oavsett vilket val du gör är det kommunen som är ytterst ansvarig. Kommunen är också skyldig att kontrollera och följa upp hemtjänstverksamhet som utförs av en privat leverantör.

De företag som du kan välja har godkänts som utförare av kommunen. Det finns idag ett företag som kommunen har avtal med som heter Ensa hemtjänst.

Ensa hemtjänsts presentation av sitt företag

Vår värdegrund bygger på att du som omsorgstagare ska leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och få en hög livskvalité. Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete och det är viktigt för oss att du känner dig delaktig och att dina behov alltid sätts i centrum.

Vi lovar en hög kontinuitet och har flerspråkig personal som vi matchar med dig som omsorgstagare så att ni kan utveckla en god kommunikation och att du ska känna dig trygg och säker med samma personal varje dag.

Du är viktig för oss, vi skriver en genomförandeplan tillsammans med dig där du får vara delaktig och bestämma när och hur dina insatser ska utföras.

Vi garanterar ett professionellt bemötande, en hög kontinuitet, vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och önskemål.

Ensa Hemtjänst – Din trygghet i vardagen (ensahemtjanst.se)

Digital tillsyn

Om du har tillsyn i ditt beslut om hemtjänst kan du få den digitalt. Då kommer inte hemtjänstpersonal fysiskt hem till dig för tillsynen. Du kan välja att bara ha digital tillsyn eller som tillägg till andra hemtjänstinsatser.

Så här fungerar det

Vid digital tillsyn sätts en kamera upp i ditt hem. Det är du som godkänner vilken tid som kameran får vara påslagen och den är inte på någon annan tid. Det går inte att spara eller lagra bilder från kameran.

Det är en larmcentral som gör den digitala tillsynen enligt överenskommelse med dig. Om behov finns skickar larmcentralen ut hemtjänstpersonal så fort som möjligt till dig.

Det finns flera fördelar om du väljer digital tillsyn

 • Du får sova ostört vid nattlig tillsyn.
 • Risken att du ramlar minskar när du får sova ostört.
 • Du får samma trygghet och hjälp som vid fysisk tillsyn.

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten men även från vänkretsen.

Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Det  innebär en stor fysisk och psykisk belastning för den anhörige.

För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Nedan hittar du olika former av anhörigstöd som vi har att erbjuda. Vi vänder oss även till dig som mist din närstående.

Direkt stöd till dig som är anhörigvårdare

 • Kontakt med anhörigsamordnare
 • Enskilt stöd och rådgivning
 • Stödgrupper för anhöriga
 • Friskvård

Du behöver inte biståndsbeslut för att få det direkta stödet.

Indirekt anhörigstöd

 • Avlösning i hemmet
 • Korttidsplats och växelvård
 • Dagverksamhet för personer med demens och psykiska funktionsnedsättning
 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm

Indirekt anhörigstöd riktar sig till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående ansöker om de insatser som ingår i det indirekta stödet genom kommunens handläggare. Oftast innebär stödet en kostnad.

Som anhörig är du ovärderlig för din närstående men ibland behöver du stöd och tid för egen del. Anhörigstödet arbetar för en ökad livskvalité för dig som anhörig.

Vi kan erbjuda rådgivning, samtal, hembesök, studiecirklar samt friskvård.

Vi kan ordna anhöriggrupper där du kan träffa andra i liknande situation, dela erfarenheter och samtala med andra som förstår hur det kan vara. I anhöriggruppen kan du öka dina kunskaper om vad det är att vara anhörig. Du får råd och hjälp som underlättar vardagen och utbyter erfarenheter med andra i liknande situation. Du är även välkommen för enskilda samtal. Vi har tystnadsplikt och det kostar dig inget att få råd och stöd.

Här finns vi – välkommen att besöka oss!

Biblioteket i Hultsfred

Följande måndagar mellan klockan 13-16:

 • 15 januari
 • 29 januari
 • 12 februari
 • 26 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 8 april
 • 22 april
 • 6 maj
 • 20 maj
 • 3 juni
 • 17 juni

Vårens program 2024

Gemensamma träffar

 • Tisdag 27 februari klockan 12 – “Mat och musik vi minns”, Hos Annika i Hultsfred.
 • Onsdag 22 maj klockan 11-14 – Utflykt i det gröna, mer information kommer.

Anhörigträffar på biblioteket i Hultsfred

 • Onsdag 31 januari klockan 10-12.
 • Onsdag 10 april klockan 10-12.

Anhörigträffar på Träffpunkt Doktorsvägen 8 i Mörlunda

 • Onsdag 31 januari klockan 13:30-15:30.
 • Onsdag 10 april klockan 13:30-15:30.

Anhörigträffar på Träffpunkt Ringvägen 13 i Virserum

 • Onsdag 21 februari klockan 10-12.
 • Onsdag 8 maj klockan 10-12.

Var anmäler jag mig till en aktivitet?

Du anmäler dig genom att ringa 010-354 32 09 eller 010-354 32 16. Det gäller alla aktiviteter.

Fler aktiviteter

Du är även välkommen att delta på aktiviteter som anordnas på kommunens träffpunkter och särskilda boenden. Vissa aktiviteter sker i samarbete med Anhörigföreningen i Hultsfred, Vuxenskolan och ABF. Se gärna deras program.

Dagverksamhet för demenssjuka på Slättgården i Hultsfred

De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt oavsett hur åldrandet ter sig. På en dagverksamhet kan äldre med demenssjukdom erbjudas social gemenskap och aktivering. Den enskilde får hjälp med att behålla sina funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning.

Slättgården finns i en hemtrevlig miljö med naturen inpå knutarna. En dag här skiljer sig inte mycket från en vanlig dag hemma. Frukost och lunch äter man tillsammans och man bakar något gott till eftermiddagskaffet. Här erbjuds aktiviteter som alla känner igen och kan delta i, var och en efter sin förmåga. Det kan vara promenader, sittgymnastik, musik, sång och tidningsläsning. Här följer man årstidernas växlingar och arbetar med olika teman och utställningar.

Ansökan om plats på Slättgården

Ansökan om att delta i dagverksamheten gör du hos kommunens biståndshandläggare. Som underlag till ansökan ska det finnas en demensutredning. Den kan din läkare eller demenssköterska på Region Kalmar län hjälpa till med.

Om du vill kan du fylla i blanketten ”Levnadsberättelse” som finns nedan. Det är till stor hjälp för alla parter.

Bra att veta

Det krävs färdtjänst för resorna till och från Slättgården. Ansökan om färdtjänst gör du hos Kalmar Länstrafik (KLT).

Vi erbjuder ett hembesök till dig som fyller 85

Alla kommuninvånare som under året fyller 85 år och som idag inte har någon kontakt med kommunen erbjuds ett hembesök. Syftet är att få kunskap om hur den äldre befolkningen i kommunen mår.

Vid hembesöket lämnar kommunen information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närheten. Vi kan också samtala om hälsa och vardagsliv. Du kan också få stöd och råd i olika frågor om du så önskar.