Hemtjänst, trygghetslarm och stöd till anhöriga

lingon formar ett hjärta

Nedan kan du läsa om det stöd och den hjälp som finns för dig eller någon i din närhet när någon av er behöver det.

Vi erbjuder ett hembesök till dig som fyller 85

Alla kommuninvånare som under året fyller 85 år och som idag inte har någon kontakt med kommunen erbjuds ett hembesök. Syftet är att få kunskap om hur den äldre befolkningen i kommunen mår.

Vid hembesöket lämnar kommunen information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närheten. Vi kan också samtala om hälsa och vardagsliv. Du kan också få stöd och råd i olika frågor om du så önskar.

Hemtjänst - stöd och hjälp i hemmet

Hemtjänsten finns för dig som bor i eget boende och behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Hemtjänsten finns dygnet runt. 

Insatserna hemtjänsten utför ska hjälpa dig att fortsätta leva ett självständigt liv och bo kvar i det egna hemmet. Din hemtjänst kan handla om att omsorgspersonalen kommer hem till dig för personlig omvårdnad och serviceinsatser. Du kan också få mat hemkörd till din bostad om du inte längre klarar av att laga din egen mat. Du kan också få ett trygghetslarm om du vill kunna nå omsorgspersonalen dygnet runt.

Så ansöker du om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare. Du kan ansöka:

Du gör själv din ansökan. Dina anhöriga kan fungera som stöd och hjälp om du vill. Om en anhörig eller annan person ska vara ditt ombud kan en fullmakt behöva skrivas.

Efter ansökan kommer handläggaren utreda ditt behov av stöd och hjälp. Du får ditt beslut inom fjorton dagar.

Vad händer när jag beviljats stöd och hjälp?

Det är viktigt att du får behålla dina tidigare vanor och intressen även när du har behov av stöd och hjälp. Du får en kontaktperson som tillsammans med dig planerar hur och när du vill få stödet och hjälpen från oss utförd. Det ni kommer fram till skrivs ner i en så kallad genomförandeplan.

Precis som vid ansökan kan anhörig eller annan person närvara vid planeringen. Detta gäller oavsett om du har hemtjänst eller om du bor på särskilt boende.

Möjligheten att välja utförare av hemtjänst

LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun gäller från den 1 februari 2014. Det innebär att du med beslut om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra din hemtjänst. Det gäller för personlig omvårdnad eller serviceinsatser. Har du beslut om insatser på natten, trygghetslarm eller hemsjukvård så utförs dessa alltid av kommunens hemtjänst.

Om du inte gör något val fortsätter hemtjänsten i kommunal regi. Oavsett vilket val du gör är det kommunen som är ytterst ansvarig. Kommunen är också skyldig att kontrollera och följa upp hemtjänstverksamhet som utförs av en privat leverantör.

För att du ska kunna välja utförare behöver det finnas företag som godkänts av kommunen. Din biståndshandläggare informerar dig om det finns flera leverantörer att välja på. Just nu finns inget hemtjänstföretag som tecknat avtal med kommunen.

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften för exempelvis hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar aldrig mer än maxtaxan. Läs mer i inlägget om avgifter inom vård och omsorg.

Har du frågor?

I samtliga hemtjänstområden finns en enhetschef dit du är välkommen att ringa om du har frågor och funderingar. Om du har frågor till biståndshandläggarna är du även välkommen att kontakta dem. Du hittar kontaktuppgifter nedan under kontakter.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med omsorgspersonal dygnet runt. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.

Ditt larm går till en larmcentral i Örebro. Om behov finns skickar larmcentralen ut omsorgspersonal så fort som möjligt. Behöver du akut sjukvård ska du ringa larmnummer 112.

Förberedelser inför installation av larmet

För att kunna installera larmet behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig. Du får en kvittens när du lämnar nycklar till larminstallatören. Nyckeln kodas med ett nummer och förvaras i ett stöldsäkert nyckelskåp.

Tänk på att du inte får ha säkerhetskedja på dörren eller låsta innerdörrar. Har du lås av äldre modell får inte nycklarna sitta i på insidan. Se även över ditt försäkringsskydd i samband med att du lämnar ut nycklar.

Så går installationen till

Larminstallatören kommer hem till dig på avtalad tid och installerar larmet och berättar för dig hur larmet fungerar. Till larmet får du en bärbar larmknapp. Larmknappen är vattentät och ska vara på vid dusch eller bad. Larmet fungerar dygnet runt, men endast i din bostad. Det är viktigt att du inte ändrar på några kopplingar eller flyttar på larmet efter installationen. Har du frågor om tekniken ska du kontakta larminstallatören.

Så här larmar du

Du larmar genom att trycka på den bärbara larmknappen eller knappen på trygghetslarmet. Trygghetstelefonen ringer då upp personalen på larmcentralen. Du kan prata via larmets talfunktion när du fått kontakt med larmcentralen. Om du larmat av misstag kan du även förmedla det via talfunktionen.

Ditt trygghetslarm testlarmas automatiskt. Meddela om något förändras – som exempelvis vid flytt eller resa.

Återlämning

När du inte längre behöver larmet, ska rengjort larm och larmknapp lämnas till larminstallatör. Din nyckel lämnas då tillbaka.

Vad kostar trygghetslarm?

För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta biståndshandläggare.

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten men även från vänkretsen.

Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Det  innebär en stor fysisk och psykisk belastning för den anhörige.

För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Nedan hittar du olika former av anhörigstöd som vi har att erbjuda. Vi vänder oss även till dig som mist din närstående.

Direkt stöd till dig som är anhörigvårdare

  • Kontakt med anhörigsamordnare
  • Enskilt stöd och rådgivning
  • Stödgrupper för anhöriga
  • Friskvård

Du behöver inte biståndsbeslut för att få det direkta stödet.

Indirekt anhörigstöd

  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsplats och växelvård
  • Dagverksamhet för personer med demens och psykiska funktionsnedsättning
  • Hemtjänst
  • Ersättning i form av kontantbidrag
  • Trygghetslarm

Indirekt anhörigstöd riktar sig till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående ansöker om de insatser som ingår i det indirekta stödet genom kommunens handläggare. Oftast innebär stödet en kostnad.

Som anhörig är du ovärderlig för din närstående men ibland behöver du stöd och tid för egen del. Anhörigstödet arbetar för en ökad livskvalité för dig som anhörig.

Vi kan erbjuda rådgivning, samtal, hembesök, studiecirklar samt friskvård.

Vi kan ordna anhöriggrupper där du kan träffa andra i liknande situation, dela erfarenheter och samtala med andra som förstår hur det kan vara. I anhöriggruppen kan du öka dina kunskaper om vad det är att vara anhörig. Du får råd och hjälp som underlättar vardagen och utbyter erfarenheter med andra i liknande situation. Du är även välkommen för enskilda samtal. Vi har tystnadsplikt och det kostar dig inget att få råd och stöd.

Vi finns på biblioteket i Hultsfred

Från och med den 4 oktober 2021 kan du besöka oss på biblioteket i Hultsfred. Vi är där måndagar mellan klockan 13-16 och onsdagar mellan klockan 10-12. Välkommen!

Vårens program 2022

Anhörigträffar på  biblioteket i Hultsfred

Torsdag 17 mars kl. 13.30-15.30
Onsdag 13 april kl.9.30-10.30 Sittyoga Yogaverkstan Hultsfred

Anhörigträffar Doktorsvägen 8 i Mörlunda:
Onsdag 16 mars kl.13.30-15.30
Onsdag 13 april kl.11-12 Sittyoga Yogaverkstan Hultsfred

Vissa aktiviteter i kommunen sker i samarbete med anhörigföreningen i Hultsfreds kommun samt med Vuxenskolan och ABF.
Se Anhörigföreningen och studieförbundens program

Anmälan till alla aktiviteter sker på telefon: 24 02 66, 24 10 34

Dagverksamhet för demenssjuka på Slättgården i Hultsfred

De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt oavsett hur åldrandet ter sig. På en dagverksamhet kan äldre med demenssjukdom erbjudas social gemenskap och aktivering. Den enskilde får hjälp med att behålla sina funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning.

Slättgården finns i en hemtrevlig miljö med naturen inpå knutarna. En dag här skiljer sig inte mycket från en vanlig dag hemma. Frukost och lunch äter man tillsammans och man bakar något gott till eftermiddagskaffet. Här erbjuds aktiviteter som alla känner igen och kan delta i, var och en efter sin förmåga. Det kan vara promenader, sittgymnastik, musik, sång och tidningsläsning. Här följer man årstidernas växlingar och arbetar med olika teman och utställningar.

Ansökan om plats på Slättgården

Ansökan om att delta i dagverksamheten gör du hos kommunens biståndshandläggare. Som underlag till ansökan ska det finnas en demensutredning. Den kan din läkare eller demenssköterska på Region Kalmar län hjälpa till med.

Om du vill kan du fylla i blanketten ”Levnadsberättelse” som finns nedan. Det är till stor hjälp för alla parter.

Bra att veta

Det krävs färdtjänst för resorna till och från Slättgården. Ansökan om färdtjänst gör du hos Kalmar Länstrafik (KLT).