Råd & stöd om din ekonomi

svenska sedlar

Du kan få råd om din budget eller dina skulder

Du som är bosatt i kommunen och behöver råd eller stöd i ekonomiska frågor kan få budget- och skuldrådgivning. Det kan handla om rådgivning om din budget, dina skulder eller hjälp med att ansöka om skuldsanering. Det kostar ingenting att få rådgivning och du kan vara anonym.

Vi kan ge dig råd om din budget

Du kan få konkreta råd om din hushållsekonomi. Du kan få hjälp att göra en egen budgetkalkyl och resonera om hur du kan förändra dina inkomster och utgifter. Om du tänker göra större investeringar, till exempel köpa bil eller hus, kan det vara klokt att gå igenom ekonomin före köp. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Budgetrådgivningen är också en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning.

Vi kan ge dig råd om dina skulder

Vi kan gemensamt gå igenom dina skulder och kontakta dina fordringsägare. Du kan då få råd om lösningar som underlättar din skuldsituation.

Vi kan stötta dig när du vill ansöka om skuldsanering

Skuldsanering kan ge de mest skuldtyngda en möjlighet att skriva ner, eller av, sina skulder. Du kan få information om vad som gäller och vilka krav som måste uppfyllas för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Dessutom kan du få hjälp med ansökan och stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Du kan ha rätt till ekonomiskt stöd för din försörjning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp du behöver. Om du är i en ekonomiskt tuff situation kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, också kallat försörjningsstöd.

Du kan söka ekonomiskt bistånd för dessa kostnader

 • Livsmedel
 • Kläder
 • Skor
 • Fritid
 • Hygienartiklar
 • Dagstidning
 • Telefon och TV-avgift.

Dessa kostnader ingår i en så kallad riksnorm som varje år beslutas av regeringen och gäller för hela Sverige. Regeringen beslutar genom riksnormen hur stort bidrag som olika hushåll kan få. Om det finns särskilda skäl får också socialtjänsten beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också kostnader för

 • Boende,
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Vårdbesök
 • Medicin
 • Barnomsorg
 • Fackföreningsavgift.

Dessa kostnader ingår inte i den så kallade riksnormen. Det är då socialtjänsten som utreder dina personliga kostnader och behov. Kostnadsläget i den kommun du bor i vägs också in i bedömningen. Du kan också söka ekonomiskt stöd för andra kostnader som läkar- eller tandvård, eller glasögon.

Det finns krav som vi ställer vid en ansökan om försörjningsstöd

Om du kan arbeta

Om du kan arbeta är du skyldig att söka arbete. Tackar du nej till ett erbjudet arbete eller andra insatser som Arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder dig, kan du inte räkna med att få försörjningsstöd.

Om du har ekonomiska tillgångar

Har du pengar på banken eller andra tillgångar är du skyldig att använda dem till din försörjning innan du har rätt till försörjningsstöd.

Om du är sjuk

Om du är sjuk och på grund av detta inte kan arbeta ska detta styrkas med ett läkarintyg. Dessutom måste du följa den rehabiliteringsplan som skrivits med din läkare.

Du behöver visa vad du har för inkomster

Dessa inkomster är exempel på inkomster som du måste visa för oss vid en ansökan om försörjningsstöd

 • Lön
 • Sjukpenning eller sjukersättning
 • Underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Skatteåterbäring
 • A-kassa eller ALFA-kassa
 • Bostadsbidrag.

Så här gör du för att ansöka om ekonomiskt bistånd

Är det första gången du vill ansöka om försörjningsstöd så ringer du kommunens växel på telefon 010-354 20 00. Du blir då kopplad till en socialsekreterare för att boka en tid. Besöket kostar ingenting.

På besöket får du mer information om försörjningsstöd, och om hur vi hanterar din ansökan. Väntetiden är som längst två veckor. Om ansökan är fullständig får du svar inom en vecka.

Ansökan ska göras en gång i månaden via brev eller vid ett personligt besök hos handläggaren.

Så här handlägger vi din ansökan

Vid bedömningen av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågor:

 • Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
 • Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
 • Är dina kostnader skäliga, det vill säga rimliga?
 • Finns det några särskilda skäl?

När ansökan har kommit in tittar vi först på om vi har tillgång till alla papper som krävs för att kunna fatta beslut. Om något underlag saknas skickar vi ett brev till dig. Där skriver vi vad som saknas och som du behöver skicka in till oss. Vi skriver också när vi senast behöver underlaget.

För att kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd måste handläggaren även samla in vissa uppgifter om din ekonomi. Dessa uppgifter hämtas bland annat från Skatteverket och Bolagsverket. Andra kontakter får endast tas med ditt medgivande.

När underlaget har kommit in kan vi fatta ett beslut, som du får hemskickat till dig. Du får också veta hur vi kommit fram till vårt beslut. Om pengar ska betalas ut sätts de oftast in på den sökandes bankkonto.

Om du lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Socialtjänsten kan också göra en polisanmälan om det finns misstanke om att du lämnat oriktiga uppgifter.

Du kan överklaga ett beslut som går dig emot

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Vi skickar alltid ut information om hur man överklagar. Din socialsekreterare kan också hjälpa till.

Ett dödsbo kan ha rätt till en dödsboanmälan

De tillgångar som finns i ett dödsbo ska i första hand bekosta begravningen. En dödsboanmälan kan göras om det inte finns några pengar kvar när begravningskostnad, och andra kostnader som hör till dödsfallet, är betalda. Det är socialtjänsten som beslutar om en dödsboanmälan ska göras.

Detta ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras

För att en dödsboanmälan ska kunna göras, ska alltid ett hembesök göras i den avlidnes hem. Det är socialtjänsten som gör hembesöket. När besöket sker måste hemmet och alla dess tillgångar vara orörda. Avvakta därför med alla räkningar till dess socialtjänsten utrett om dödsboanmälan ska göras eller inte. Glöm inte att stoppa eventuella autogireringar från bankkonto(n).

I dessa fall kan inte en dödsboanmälan göras

 • Om personen som avlidit lämnat fast egendom eller tomträtt efter sig.
 • Om det är komplicerat att värdera tillgångarna, eller när det behövs extra mycket tid att ta reda på den avlidnes tillgångar.
 • Om det finns testamente eller äktenskapsförord.
 • Om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Hit vänder du dig

Du är välkommen att kontakta oss. Ring 010-354 20 00 och be om att prata med en socialsekreterare om dödsboanmälan.

Ett dödsbo kan ha rätt till ekonomiskt stöd för begravning

Ett dödsbo kan ha rätt till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Ersättningen är i regel inte högre än ett halvt basbelopp. Det är socialtjänsten som beslutar om det finns rätt till ekonomiskt bistånd eller inte.

Det är alltid begravningskostnaden som ska prioriteras

Om det finns tillgångar i dödsboet ska dessa i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går alltså före andra kostnader. Det gäller till exempel obetalda fakturor för hyra, el eller telefon. Det ekonomiska biståndet bör räcka till en värdig begravning. Om det finns önskemål i samband med begravningen tar vi hänsyn till dem, men inom rimliga gränser.

Dödsboet kan ha rätt till ersättning för dessa begravningskostnader

 • Begravningsbyråns kostnader.
 • En dödsannons i en tidning.
 • Kista eller urna.
 • Gravsten eller gravyr på en gravsten som redan finns.
 • Dekoration på kista (bårtäcke ska användas om detta finns).
 • Enklare mat och dryck efter begravningen.

Dessa begravningskostnader kan i regel inte ersättas

 • Handbuketter, övriga buketter.
 • Solist.
 • Middag.
 • Minnesalbum.
 • Tackannons.
 • Begravning utanför Sverige.

Hit vänder du dig

Du är välkommen att kontakta oss. Ring 010-354 20 00 och be om att prata med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd till begravning.