Förebyggande socialtjänst

Bild på barn och ungdomsstödjarna i Hultsfreds kommun.Barn- och ungdomsstödjarna i Hultsfreds kommun.

Individ- och familjeomsorgen för barn och familj ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Det förebyggande arbetet är viktigt för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd.

Du vet väl om att du kan träffa Hultsfreds kommuns barn- och ungdomsstödjare på flera olika platser runt om i kommunen. Läs mer om dem och om samverkan med skola och fritid nedan.

Barn- och ungdomsstödjarna

Barn- och ungdomsstödjarna arbetar förebyggande med råd- och stödsamtal. Du kan få råd och stöd enskilt eller i grupp.

Det kostar inget att få råd och stöd.

Var finns barn- och ungdomsstödjarna?

Du kan träffa barn- och ungdomsstödjarna i skolan, på ungdomsmottagningen eller centrum. Du kan också träffa dem på Familjecentralen, fotbollsplanen eller marknaden. Barn och ungdomsstödjarna finns där barn, unga och vårdnadshavare finns.

Barn- och ungdomsstödjarna utgår från individ- och familjeomsorgens sektion för barn och familj i Hultsfred. De jobbar i samverkan med flera olika instanser i kommunen.

Barn- och ungdomsstödjarna har tystnadsplikt

Det utförs ingen registrering eller dokumentation om du besöker barn- och ungdomsstödjarna. De har också tystnadsplikt.

Samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst (ÖSAM)

ÖSAM är en övergripande samverkansgrupp i Hultsfreds kommun. Gruppens uppdrag är att strukturera samarbetet mellan de olika förvaltningarna i kommunen. Det är barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som ingår i ÖSAM.

Syftet med gruppen är att

  • barn och ungdomar går ut med godkända betyg.
  • arbeta förebyggande för att undvika att barn och ungdomar omhändertas.
  • alla barn och ungdomar i kommunen ska må bra.
  • samverkan i ÖSAM ska vara en naturlig del i arbetet med barn och ungdomar i kommunen.

Från mål till verklighet

Styrgruppen i ÖSAM tar årligen fram strategiska mål. Målen presenteras och förankras hos kommunens politiker. Därefter bildas arbetsgrupper som utifrån målen arbetar fram handlingsplaner. Dessa handlingsplaner ska sedan genomföras i kommunens olika förvaltningar. Det är sedan styrgruppen i ÖSAM som följer upp och utvärderar arbetet.

Det finns många olika samverkansgrupper inom ÖSAM (SoFriSko)

SoFriSko (socialtjänst, fritid, skola) är benämningen på flera samverkansgrupper inom ÖSAM. Där sitter representanter från de olika verksamheterna i kommunen. I Mini-SoFriSko finns också representanter från Region Kalmar län.

Syftet är att i samverkan mellan verksamheterna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Syftet är också att öka förståelsen för de olika verksamheterna i kommunen.