Kommunfullmäktiges arbetsordning

Arbetsordningen antogs 26 juni 2018 av kommunfullmäktige, § 87. Arbetsordningen reviderades av kommunfullmäktige § 17/2020.