revisionsrapport2

Revisionsrapporter

Granskning av placeringar och öppenvårdsinsatser 2020 Granskning av verksamheten vid fritidsgårdar 2020 Granskning av delårsrapport 2020 Granskning av statsbidrag 2020…

Revision

Revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av vår verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna granska den verksamhet…