Revision

Revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av vår verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna granska den verksamhet…

Revisionsrapporter

Rapporter 2022 Uppföljning av granskning av strategisk personal- och kompetensförsörjning 2022 Rapporter 2021 Uppföljning av granskning av intern kontroll i…