Revisionsrapporter

Rapporter 2022 Granskning av trygghet och studiero i grundskolan 2022 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser 2022 Uppföljning av granskning av strategisk…

Revision

Revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av vår verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna granska den verksamhet…