Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för hela kommunens utveckling och det ekonomiska ansvaret.

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder en gång per månad, dock inte i juli och augusti. Antal ärenden som behandlas uppgår till ca 200 per år.

Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd och krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar även för räddningstjänsten, kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt serviceenhet.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Utskottet sammanträder tisdagar enligt schema utom i juli månad.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunalrådet heter Lars Rosander och representerar Centerpartiet.