Skötselråd för enskilda avlopp

Det är viktigt att du sköter din avloppsanläggning och kontrollerar den med jämna mellanrum. Detta för att försäkra dig om…

Enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp som tar hand om ditt…

En fallande droppe av vattten

Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn är du ansvarig för att sköta om din brunn och kontrollera dricksvattnets kvalitet. Att du…

Mulltoalett och restprodukter

Här finns information om vad du ska tänka på om du vill installera en mulltoalett i din fastighet. Du får…

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför ställer Livsmedelsverket höga krav på vattnets kvalitet. Egen dricksvattenbrunn Om du har en…

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför sedan år 2010 ett stort miljöprojekt där vi inventerar enskilda avlopp i kommunen. Syftet är att…

Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppspolicyn är antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14  §151 Vatten- och avloppsplanen är antagen av kommunfullmäktige § 66 2018-05-28 Reviderad…

Vatten- och avloppspolicy

Policyn antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 §151. Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering…

Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt miljöbalken är dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område klassat som avloppsvatten. Dagvatten ska ledas via…

VattenpölFoto: Pixabay

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från exempelvis hustak, gator och parkeringsplatser. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i…