Samhällsplanering

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. I…

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Programmet ska även underlätta för…

Varuförsörjningsplan

Planen antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 14. Varuförsörjningsplanen ska utgöra underlag för bedömning av den aktuella situationen för dagligvaru-…