Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Programmet ska även underlätta för…

Varuförsörjningsplan

Planen antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 14. Varuförsörjningsplanen ska utgöra underlag för bedömning av den aktuella situationen för dagligvaru-…

Samhällsplanering

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. I…