Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett område som är skyddat med dessa regler så behöver du dispens för att uppföra nya byggnader eller bygga till, uppföra en brygga, ändra användningen av en brygga, med mera.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är ett områdesskydd som gäller vid alla kuster, sjöar och vatten i hela Sverige. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattnet. Det omfattar även undervattensmiljön. På vissa platser är det skyddade området utökat.

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att vidta en rad åtgärder. För att få vidta en åtgärd inom strandskyddat område måste du ha dispens från strandskyddet.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om strandskyddsdispens behöver du lämna in:

  • Ansökan om strandskyddsdispens
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Planritning

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Du ansöker om strandskyddsdispens digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Ansök om strandskyddsdispens digitalt via vår e-tjänst

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om strandskyddsdispens”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

När du har lämnat in din ansökan

Miljö- och byggnadsnämnden tar beslut i strandskyddsärenden. Därefter skickas ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län som granskar beslutet. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att meddela om ärendet kommer överprövas eller inte. Väljer länsstyrelsen att överpröva så kan det ta längre tid att få klart dispensen.

En strandskyddsdispens innebär inte att du får påbörja åtgärden. I de flesta fall så behöver du antingen bygglov eller anmälan för den åtgärd som du planerar.

Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid mindre sjöar (mindre än en hektar stora) och mindre vattendrag (mindre än två meter i diameter). Om din byggnation påverkas av en sådan sjö eller vattendrag så kontaktar du Länsstyrelsen i Kalmar län för att boka in ett platsbesök.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.

Undantag från strandskyddet

I Kalmar län finns ett undantag från strandskyddsbestämmelserna där förbudet inte gäller. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att man inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter får uppföra komplementbyggnader inom sin egen tomtplats utan dispens från strandskyddet.

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett båthus, bastu, garage, fristående uthus eller växthus.

Det finns även generella undantag från strandskyddet för jord- och skogsbruksnäringar där man inte behöver dispens. Du kan höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få mer information.

Strandskydd undantag