Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara

Här kan du läsa om vad det kostar att ansöka om bygglov eller göra en anmälan, ansöka om strandskyddsdispens och tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Det finns också information om kostnader för utstakning, nybyggnadskartor och planbesked.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara. Exempel på ärenden som berörs av taxan:

  • Lov och anmälan
  • Strandskydd
  • Utstakning
  • Nybyggnadskarta och tomtkarta
  • Brandfarlig vara
  • Planbesked
Timavgift

Timavgiften är 1 060 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

Avgifter för lov och anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxan finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Reducering av avgift

Om vi överskrider antalet handläggningsveckor så reduceras avgiften för lov eller anmälan.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (Boverket)

Avgifter för strandskydd

Vi tar ut en avgift på 10 070 kronor för att handlägga ansökan om strandskyddsdispens. Om ansökan gäller en transformatorstation, teknikbod eller en enkel åtgärd som inte kräver platsbesök är avgiften 4 770 kronor.

Vid beslut om avslag tar vi ut en reducerad avgift på 30 procent av ordinarie avgift.

För tillsyn av strandskyddade områden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 1 060 kronor.

Avgifter för utstakning och övriga mätuppdrag

När du beställer en utstakning tar vi ut en avgift.

Typ av ärendeAvgift
Grovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus5 300 kronor
Finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus7 950 kronor
Grov- och finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus10 070 kronor
Grovutstakning av enbart komplementbyggnad4 240 kronor
Finutstakning av enbart komplementbyggnad5 830 kronor
Grov- och finutstakning av enbart komplementbyggnad7 420 kronor
Utstakning övriga uppdrag1 060 kronor per timme

För övriga mätuppdrag tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att genomföra uppdraget. Timavgiften är 1 060 kronor.

Moms

Moms tillkommer vid utstakning.

Avgifter för nybyggnadskarta och tomtkarta

Om du beställer en nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus tar vi ut en avgift på 10 070 kronor. För övriga typer av nybyggnadskartor tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att ta fram kartan. Timavgiften är 1 060 kronor.

För en enkel tomtkarta tar vi inte ut någon avgift.

Avgifter för brandfarlig vara

Ansöker du om tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor får du betala en avgift. Avgiftens storlek beror på vad det är för typ av anläggning och om ansökan gäller ett nytt tillstånd eller förnyat tillstånd.

I taxan finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Avgift för planbesked

För att handlägga ansökan om planbesked tar vi ut en avgift på 15 900 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan 2022-11-28 § 142.