Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen i kommunen. Det innebär att vi regelbundet kontrollerar att du som driver en…

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet kan påverka människors hälsa och miljön negativt. För att få starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva…

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år ska du som driver en tillståndspliktig verksamhet lämna in en årlig miljörapport. I miljörapporten…

Anmälan om driftstörning

Om det uppstår en driftstörning eller någon annan avvikelse på ditt företag som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller…

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras om det finns risk för att oljeförorenat vatten avleds från verksamheten. Oljeavskiljaren samlar upp merparten av…