Inventera och sanera PCB

PCB är ett kemiskt ämne som kan vara cancerframkallande. Det kan även påverka vårt immunförsvar och hormonsystem. Under slutet av 50-talet och hela 60-talet använde man PCB flitigt i byggnadsmaterial. År 1973 förbjöd man all användning av PCB. Trots det finns PCB fortfarande i byggnader.

För att få bort PCB i byggnader måste alla byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 inventeras. Vid behov måste de också saneras. Det är du som äger fastigheten som ansvarar för att inventeringen och eventuell sanering blir gjord.

Vid begäran ska du kunna redovisa inventeringar och underlag till miljö- och byggnadsförvaltningen, om du inte har gjort det tidigare.

Inventera PCB

Kravet på inventering gäller för alla byggnader med undantag för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. När inventeringen är gjord ska du som fastighetsägare redovisa hur inventeringen har gått till och om det finns halter av PCB i byggnaden eller inte. Laboratorieanalyser är nödvändigt.

I inventeringen ska förutom fog- och golvmassor även kondensatorer i elinstallationer och isolerrutor ingå. Finns PCB-produkt i varan ska tydlig märkning om detta finnas på denna.

Finns halter av PCB i byggnaden ska du också redovisa vilka åtgärder som du planerar att göra för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna. Redovisningen av inventeringen skulle ha varit hos miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2008.

Praktiska tips vid inventering av PCB

 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst för att genomföra inventeringen. Anlita gärna en auktoriserad firma eller person.
 • Det är bra om inventeringen utförs tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, till exempel fastighetsskötaren.
 • Studera bygghandlingar, ritningar, med mera, om de finns tillgängliga.
 • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material, vid balkonger, i naturstensfasader. Notera var fogmassor finns, längd i löpmeter, utseende.
 • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden, om det finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen etc.
 • Notera om sandlådor eller trädgårdsland finns inom 50 meter från byggnaden och i så fall var.
 • Notera var det är aktuellt med provtagning av fogar. Provningsresultatet biläggs till inventeringen

Provtagning fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (till exempel på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB bör märkas med etiketter så att de tas om hand, till exempel vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor, är de hela kan de behållas, men ska förtecknas och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. Etiketter för att märka upp kondensatorer och isolerrutor kan beställas från Stena Recycling.

En handlingsplan bör innehålla

 • En beskrivning av var PCB förekommer och bedömda mängder PCB.
 • Tidsplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB.
 • Tider som eventuellt bestämts för att ta bort isolerrutor respektive kondensatorer med PCB.

Sanera PCB

Om fogmassor och golvmassor i din byggnad innehåller mer än 50 ppm PCB måste du sanera. När du ska genomföra saneringen beror på halten PCB och vilken byggnad det gäller.

Visade inventeringen att det finns mellan 50-500 ppm PCB skulle byggnaden ha sanerats senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Om inventeringen visade att det fanns mer än 500 ppm skulle byggnaden blivit sanerad innan ett bestämt slutdatum:

 • Industribyggnader som man har uppfört eller renoverat under åren 1956-1973 skulle ha varit sanerade senast den 30 juni 2016.
 • Byggnader eller anläggningar som man har uppfört eller renoverat under åren 1970-1973 skulle varit sanerade senast den 30 juni 2016.
 • Fog- och golvmassor som man har använt inomhus skulle ha varit sanerade senast den 30 juni 2016.
 • Byggnader eller anläggningar som man har uppfört eller renoverat under åren 1956-1969 skulle varit sanerade senast den 30 juni 2014.
 • Byggnader som har sanerats efter år 1998 behöver inte saneras igen. Men den fog- och golvmassa som vid saneringen ersatt en PCB-produkt ska man sanera igen i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Du måste anmäla sanering av PCB

Du måste anmäla sanering av PCB minst tre veckor innan påbörjad sanering till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Lämna in en slutrapport för sanerad PCB

När du har sanerat din byggnad från PCB ska du skicka in en slutrapport till miljö- och byggnadsförvaltningen.