Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som finns i länet med hjälp av MIFO-metoden. MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Utifrån inventeringen har man tagit fram en lista över de områden som är i störst behov av efterbehandling eller sanering.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en förorening?

Du som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast tala om för miljö- och byggnadsnämnden om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du ska även underrätta miljö- och byggnadsnämnden om det sker en olycka där en förorening kommit ut i miljön.

Vem har ansvar för att sanera?

I första hand ska den som orsakat föroreningen (verksamhetsutövaren) stå för kostnaden att sanera området. Om denna inte längre går att finna kan den som äger fastigheten bli ansvarig för saneringen. Därför ska du alltid vara mycket försiktig och uppmärksam när du köper en fastighet. Särskilt där du vet att det tidigare har varit en miljöfarlig verksamhet.

För föroreningar som härrör från verksamheter vars drift upphörde före den 1 juli 1969 kan inte längre verksamhetsutövaren hållas ansvarig för efterbehandlingen. I dessa fall bekostas saneringen i regel med statliga medel.

Efterbehandling av ett område kan kosta mycket pengar. Hur mycket beror på:

  • vilken typ av förorening som det handlar om
  • hur stort område som är förorenat
  • hur svårt området är att sanera
  • vad man ska använda området till i fortsättningen.

Efterbehandlingsprojekt

Hultsfreds kommun har haft tre stora projekt inom efterbehandling.

Det första projektet var Järnsjön där man under åren 1993 och 1994 sanerade Järnsjön från PCB-haltiga bottensediment. Det andra var Svartsjöprojektet där man sanerade övre och nedre Svartsjön från kvicksilverhaltiga bottensediment. Båda dessa saneringsprojekt är bland de största som utförts i Sverige.

Information om sanering av Järnsjön och Svartsjön på länsstyrelsens webbplats.

I januari 2020 blev man klar med tredje projektet, den efterlängtade saneringen av Varta-området (gamla batterifabriken). SGU (Sveriges Geologisk Undersökning) har lett projektet. Finansieringen av projektet har tidigare verksamhetsutövare, kommunen och staten stått för.

Ytterligare ett mycket stort projekt pågår i Hultsfreds tätort där undersökningar av Södras före detta impregneringsverk startade 2016. Nu pågår sanering av den tidigare verksamheten, som medfört föroreningar av kreosot och arsenik i mark och grundvatten. SGU leder även detta projekt, och finansieringen kommer från Södra och staten.