Lön och ersättning

Här har vi samlat allt som gäller löner och ersättningar för våra anställda och förtroendevalda inom kommunen och våra bolag. Vill du ha mer inforamtion kring rapportering i vårt personal- och lönesystem se här

Behöver du kontakta en lönehandläggare?

Ring på telefon 0495-24 13 00. Via detta nummer når du samtliga lönehandläggare och telefonen bemannas måndag-fredag 10.00-11.30 samt tisdagar 14.00-15.00. Det går inte att nå en lönehandläggare på direktnummer.

Eller mejla till: lonehandlaggare@hultsfred.se. Denna brevlåda bemannas under arbetstid . Undvika att skicka ärende och frågor direkt till specifik lönehandläggare utan använd denna mejl istället för snabbare service och återkoppling

Förskjuten arbetstid

Förskjuten arbetstid får du när du ändrar ditt arbetspass. Det är tiden som är utanför din ordinarie arbetstid som kompenseras. Tillsägelse om ändring av arbetstidsförläggning ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före ändringen. Ersättningen utbetalas upp till 10 dagar per tillsägelse. Bli du tillsagd samma dag får du inte förskjuten arbetstid, utan övertid. Blir du tillsagt mer än 10 dagar i förväg utbetalas ingen extra ersättning.

Det finns två olika nivåer för ersättningen, fridag och övrig tid. Antalet timmar som utbetalas summeras uppåt till varje hel- och halvtimme.

Belopp från och med 2022-10-01

Fridag får du när du går in och jobbar på en ledig dag. Ersättningen är 64,40 procent av din timlön per timme.
Övrig tid får du när du ändrar på ett ordinarie arbetspass. Ersättningen är 32,30 procent av din timlön per timme.

Dessutom får du de två första arbetsdagarna en förhöjning.
Vid arbete på ledig dag är ersättningen 96,60 procent av din timlön per timme.
Vid arbete på ordinarie arbetsdag är ersättningen 48,45 procent av din timlön per timme.

Nedan finns blanketten som ska fyllas i. Förskjuten arbetstid kan du inte själv lägga in i Självservice.

Ta ut förskjuten arbetstid i ledighet i stället för lön

Du kan välja att ta ut ersättningen i tid istället för lön, om överenskommelse med närmsta chef görs innan arbetspasset påbörjas. Just nu går det inte att ta ut ersättningen i ledighet om man ingår i TimeCare Planering.

Arbete dag 1-2 som görs på ledig dag, motsvarar 58,30 minuter per timme.
Arbete dag 1-2 som görs på ordinarie arbetsdag, motsvarar 28,30 minuter per timme.

Arbete dag 3-10 som görs på ledig dag, motsvarar 39 minuter per timme.
Arbete dag 3-10 som görs på ordinarie arbetsdag, motsvarar 19 minuter per timme.

Se även

Timlön, fyllnadslön eller övertid?

Timanställd

Anställd med kortare tid än tre månader och med lägre arbetstid än 40 procent av heltid får timlön. Anställd med timlön får en timlön som motsvarar 1/165-del av månadslönen.

Månadsanställd deltid

Månadslön får du om du anställs för minst tre månader och har en arbetstid som motsvarar minst 40 procent av en heltid.

Deltidsanställd som arbetar extra – får fyllnadslön för de vardagar man går in och arbetar om det är en ledig dag enligt schemat.

Extra arbete på en ordinarie arbetsdag får man först fyllnadslön upp till 8 timmar och därefter enkel övertid och/eller kval övertid. Enkel övertid får man för de första 2 timmarna efter fyllnadslönen.

Extra arbete på lediga helger utbetalas kval övertid. Vid extra arbete på en ordinarie helg utbetalas fyllnadslön.

Om du har en månadsanställning som exempelvis lärare och går in och arbetar i en annan typ av befattning, exempelvis vårdare får du timlön.

Månadsanställd heltid

Heltidsanställda som arbetar över på en ordinarie arbetsdag får först 2 timmar enkel övertid. Därefter får blir det kval övertid.

Heltidsanställd som arbetar extra på ledig dag får kval övertid direkt.

Om du har en månadsanställning som exempelvis lärare och går in och arbetar i en annan typ av befattning, exempelvis vårdare får du timlön.

Avbruten semester

Om du blir inbeordrad att arbeta under din semester får du tillbaka din semesterdag. Dessutom utges ersättning i form av enkel övertid för arbetad tid.

Beordrad övertid

All övertid ska vara beordrad. Det betyder att ovanstående nivåer utbetalas. Arbetar du deltid och blir inbeordrad, kan det bli fyllnadslön eller kvalificerad övertid beroende på när du ska arbeta.

Du får arbeta maximalt 50 timmar övertid per månad och maximalt 200 timmar övertid per år. Därefter måste arbetsgivaren förhandla med ditt fackförbund för att du ska få arbeta mer.

Ersättningsnivå

 • Fyllnadstid i pengar motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 1,2
 • Fyllnadstid i ledighet motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 1,0
 • Enkel övertid i pengar motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 1,8
  Enkel övertid i ledighet motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 1,5
 • Kval övertid i pengar motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 2,4
  Kval övertid i ledighet motsvarar heltidsmånadslön dividerat (/) med 165 gånger (*) 2,0
 • Fyllnad- och övertid utbetalas i exakta timmar. Tiden omräknas till hundradelar, det vill säga 1 timme och 35 minuter blir 1,58 timmar.Du lägger in exakta klockslag.
 • Extratid under lärares förtroendearbetstid utbetalas ingen övertidsersättning, då den tiden redan ingår i månadslönen.

Här nedan hittar du tidrapporten som ska användas för de timanställda som inte rapporterar in sin tid i Självservice eller TimePool. Där hittar du även blanketten som ska användas för att rapportera lärares extratimmar och timtid.

Se även

OB-ersättning

OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, storhelg och storhelg/natt.

Belopp från och med 2022-04-01

Vardag/kväll får du när du arbetar måndag till torsdagskvällar mellan klockan 19.00 – 22.00. Ersättningen är 23,10 kr per timme.

Vardag/natt får du när du arbetar måndag till torsdagsnätter mellan klockan 22.00 – 24.00 och tisdag till fredag 00.00-06.00. Ersättningen är 50,90 kr per timme.

Veckoslut får du vid vanliga helger. Ersättningen 59,50 kr/timme får du dag före lördag klockan 19.00 till måndag morgon klockan 7.00. Dessutom kan du få ersättningen vid andra helger tex vid trettondag jul och första maj, då gäller ersättningen från klockan 16.00. Ersättningen är 59,50 kr per timme.

Veckoslut/natt får du när du arbetar natt mot lördag, söndag och helg från klockan 22.00 – 6.00. Ersättningen är 68,30 kr per timme. Under denna tid utbetalas inte den vanliga veckoslutsersättningen.

Storhelg får du vid storhelg såsom, påsk, midsommar, jul och nyår. Ersättningen får du från dag före storhelg från klockan 18.00 till dag efter storhelg klockan 7.00. Din chef kan lämna mer uppgifter inför varje storhelg. Ersättningen är 114,10 kr per timme.

Storhelg/natt får du när du arbetar natt mot storhelg från klockan 22.00 – 06.00, Ersättningen är 137 kr per timme. Under denna tid utbetalas inte den vanliga storhelgsersättningen.

Ersättningen summeras en gång per månad och avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Om någon ersättning blir mindre än 1 timme utbetalas den inte.

Du får ingen ersättning under frånvaro som exempelvis semester eller vid tjänstledighet för egna angelägenheter.

Ersättningen betalas ut per automatik.

Varför får jag löneavdrag med 1,4 vid sjukdom?

Vi har olika ledighetsfaktorer för tjänstledighet(tjänstledighetsfaktor) och semester(semesterfaktor). Till tjänstledighet räknas även sjukdom. Faktorerna finns till för att din ledighet ska stå i proportion till din sysselsättningsgrad. Oavsett hur du arbetar ska det gå åt 20 semesterdagar till 4 veckors semester. Och om du är tjänstledig eller sjuk ska det gå åt 28 kalenderdagar till 4 veckors frånvaro.

Så här beräknas faktorn

Semester – ta antal arbetsdagar i ditt schema, dividera (/) det med antalet veckodagar, måndag till fredag under schemaperioden.

Tjänstledighet – ta antal arbetsdagar i ditt schema, dividera (/) det med antalet veckodagar, måndag till söndag under schemaperioden.
Du kan också ta semesterfaktorn multiplicerat (*) med 1,4.

Har du gjort ett kontantutlägg och vill ha ersättning tillbaka?

Innan du gör några inköp prata med din chef. Tänk på att köpa avtalade produkter från avtalsleverantören.
Försök alltid att få en faktura i första hand. Om detta inte är möjligt är det viktigt att du sparar kvittot på ditt utlägg.

För att få ersättning tillbaka behöver du göra detta:

 1. Fyll i blanketten ”Eget utlägg”
 2. Namn, adress och personnummer
 3. Bankkonto som pengarna ska sättas in på
 4. Prata med din chef för att få ett godkännande och kontering av utlägget
 5. Bifoga kvittot
 6. Skicka blanketten via internposten till ekonomikontoret

Obs! Det är viktigt att du fyller i alla fält annars kan utbetalning inte göras.

Se även

Högre sysselsättningsgrad?

Följande rutin gäller om en anställd önskar högre sysselsättningsgrad.

Så här säger vårt kollektivavtal:

Vid behov av arbetskraft ska arbetsgivaren pröva om arbetstagare som önskar utökad arbetstid ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Bestämmelsen ersätter företrädesrätten för deltidsanställd enligt 25a § LAS och gäller alla deltidsanställda arbetstagare utom arbetstagare som arbetar deltid på grund av delpension, sjukersättning som inte är tidsbegränsad eller som fyllt 69 år.

Det är till arbetsledaren på arbetsstället som arbetstagaren anmäler sitt intresse för höjd sysselsättningsgrad. Begreppet arbetsställe är inte synonymt med driftsenhet även om begreppen ibland sammanfaller. Arbetsställe i kommunen är den organisatoriska enhet som leds av den arbetsledare (motsvarande) som beslutar om nyanställning. I ett landsting utgör vårdavdelning, vårdcentral, tandvårdsklinik eller motsvarande ett arbetsställe.

Prövningen av om arbetstagare som anmält intresse ska erbjudas högre sysselsättningsgrad består av tre delar.

 1. För det första prövas om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om t.ex. heltidsanställningen innehåller samma arbetsuppgifter som deltidsanställningen, får det antas att arbetstagaren i normalfallet har sådana kvalifikationer.
 2. För det andra ska arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att arbetstagaren får utökad arbetstid. Om t.ex. det nya arbetskraftsbehovet är bundet till en viss tid på dagen då arbetstagaren redan har arbete kan höjd sysselsättningsgrad inte erbjudas.
 3. För det tredje görs en prövning utifrån sedvanliga rekryteringsprinciper om flera arbetstagare har anmält intresse för höjd sysselsättningsgrad.

Ett erbjudande enligt detta moment går även före företrädesrätt enligt 25 § LAS vilket framgår av § 35 mom. 4 punkt 1c Allmänna Bestämmelser (AB).

Jour och beredskap?

Anställda kan ha jour eller beredskap. Det finns två olika sorters jour och en sort av beredskap.

Med jour menas att du stannar kvar på arbetsplatsen. Vid jour är du skyldig att utföra arbete när behov uppstår.

Det finns också en jour som används inom vården. Den heter jour enligt bilaga J. Halva tiden av nattpasset arbetas och andra halva har man jour.

Med beredskap menas att du måste vara anträffbar på annan plats som arbetsledningen godkänt. Vid beredskap ska du omgående kunna utföra arbete.

Belopp för jour, gäller från och med 2022-10-01

Enkel jour får du när du arbetar på vardagar. Ersättningen är 30 % av din timlön per timme.

Kval jour får du när du arbetar på helger. Ersättningen är 63 % av din timlön per timme

Arbetar du mer än 50 jourtimmar blir överstigande timmar höjt till 59 % respektive 123,90 % av din timlön per timme.

Vid arbete enligt jour enligt bilaga J halveras ovanstående belopp då jourtiden är halverad.

Ta ut jour i ledighet i stället för lön

Du kan välja att ta ut ersättningen i tid istället för lön, om överenskommelse med närmsta chef görs innan jourpasset påbörjas. Just nu går det inte att ta ut ersättningen i ledighet om man ingår i TimeCare Planering.

Enkel jour motsvarar en ledighet på 17 minuter per timme.

Kval jour motsvarar en ledighet på 35 minuter per timme.

Överstigande 50 timmar med enkel jour motsvarar en ledighet på 35 minuter per timme.

Överstigande 50 timmar med kval jour motsvarar en ledighet på 70 minuter per timme

Vid arbete enligt jour enligt bilaga J halveras ovanstående tid då jourtiden är halverad.

Belopp för beredskap, gäller från och med 2022-10-01

Enkel beredskap får du när du arbetar på vardagar. Ersättningen är 14,00 % av din timlön per timme.

Kval beredskap får du när du arbetar på helger fram till kl 6.00 på måndag morgon. Ersättningen är 29,40 % av din timlön per timme.

Arbetar du mer än 130 timmar blir överstigande timmar höjt till 28 % respektive 58,80 % av din timlön per timme.

Ta ut beredskap i ledighet i stället för lön

Du kan välja att ta ut ersättningen i tid istället för lön, om överenskommelse med närmsta chef görs innan beredskapspasset påbörjas. Just nu går det inte att ta ut ersättningen i ledighet om man ingår i TimeCare Planering.

Enkel beredskap motsvarar en ledighet på 8 minuter per timme.

Kval beredskap motsvarar en ledighet på 16 minuter per timme.

Överstigande 150 timmar med enkel beredskap motsvarar en ledighet på 17 minuter per timme.

Överstigande 150 timmar med kval beredskap motsvarar en ledighet på 34 minuter per timme

Karensavdrag ersätter karensdag vid sjukdom

Karensdagen vid sjukdom har tagits bort och ersätts från och med 1 januari 2019 med ett karensavdrag. Syftet med ändringen i lagen om sjuklön är att göra avdraget vid sjukdom mer rättvist och förutsägbart.

Vad är ett karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget ska motsvara 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro under en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget beräknas olika beroende på om du har en inplanerad schemalagd arbetstid på minst en hel kalendermånad eller inte.

Varför införs karensavdrag?

Karensavdraget får en tydligare koppling till lönen istället för till hur arbetstiden är förlagd. Den tidigare karensdagen innebar att den som hade oregelbundna arbetstider förlorade mer pengar om man var sjuk en dag då man skulle ha jobbat ett långt pass. Det nya karensavdraget är mer rättvist då avdraget ska motsvara 20 procent av sjuklönen. Avdraget minskar också möjligheten för den anställde att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Avdrag vid sjukdom, exempel och uträkningar

Uppdragstagare

Har du någon som har ett tillfälligt uppdrag hos oss? Då ska blanketten ersättning till uppdragstagare användas. Fyll i blanketten elektroniskt och skicka den efter underskrift till lönehandläggaren. Hon ska ha den senast den 10:e för utbetalning samma månad. Glöm inte bort att lägga in på vilket konto som ersättningen ska belasta.

Se även

Resor i tjänsten

Det finns fyra olika ersättningar som kan komma i fråga när det gäller resor och utbildningar i tjänsten.

 • Km-ersättning – när du kör med egen bil.
 • Färdtid – för restid utanför ordinarie arbetstid
 • Traktamente – endag och flerdygnsersättning
 • Övertid – vid resor med brukare eller under utbildningsdagar

Km-ersättning

Km-ersättning får du när du kör med egen bil i tjänsten. Här hittar du vår resepolicy.

Ersättningen utbetalas när du åker från hemmet eller arbetsplatsen till utbildningen eller förrättningen. Ersättning utbetalas från den plats som genererar kortast väg. Kör du via arbetsplatsen på grund av samåkning eller arbete – utbetalas ersättningen från arbetsplatsen.

Färdtid

För att få färdtidsersättning måste resmålet vara minst 5 mil från arbetsplatsen eller bostaden. Vid resor inom kommunen gäller alltid att färdtid utbetalas från arbetsplatsen.

Färdtid utbetalas för den tid du reser utanför din ordinarie arbetstid. Den beräknas måndag – söndag. Totala restiden under veckan delas upp på under och över 10 timmar. Det spelar ingen roll om du åker på kvällen eller helgen. Ersättning utbetalas alltid med 10 timmar lägre ersättning innan den högre utbetalas.

Du kan inte få färdtid under samma tid som du får någon annan ersättning – förutom traktamentsersättning.

Traktamente

Endagstraktamente får du om du är på tjänsteresa utanför kommunen och den pågår i minst 6 timmar. Ersättningen ska minskas om du inte står för din lunch/middag.

Flerdygnstraktamente får du om du är på tjänsteresa utanför kommunen och den har minst en övernattning. Den ska minskas med frukost/lunch/middag som du inte står för själv.

Övertid

Övertid kan utbetalas för utbildning upp till 8 timmar. Om din ordinarie arbetstid är mindre än 8 timmar utbetalas fyllnadslön upp till 8 timmar.

Reser du med brukare får du övertidsersättning istället för färdtid.

Du kan aldrig få övertid för att du arbetar under din restid som ligger utanför ordinarie arbetstid.

Flex

Flextid kan utbetalas för utbildning upp till 8 timmar. Om din ordinarie arbetstid är mindre än 8 timmar kan du flexa till 8 timmar.

Du kan aldrig få flextid under din restid som ligger utanför ordinarie arbetstid.

Exempel

Utbildning i Valhall 1

Bor i Järnforsen och arbetar i Virserum
Ordinarie arbetstid 13-16
Kurs 8-16

Ersättning
Km-ersättning utbetalas från Järnforsen (kortast sträcka till Valhall)
Ingen färdtid utbetalas då resan är kortare än 5 mil
Inget traktamente utbetalas då det är inom kommunen
Om du är deltidsanställd utbetalas fyllnadslön mellan kl 8-13 minus lunch.

Utbildning i Valhall 2

Bor i Hultsfred och arbetar i Virserum
Ordinarie arbetstid 13-16
Kurs 8-16

Ersättning
Ingen km-ersättning utbetalas.
Ingen färdtid utbetalas då resan är kortare än 5 mil
Inget traktamente utbetalas då det är inom kommunen
Om du är deltidsanställd utbetalas fyllnadslön mellan kl 8-13 minus lunch.

Utbildning Stockholm

Bor i Järnforsen och arbetar i Virserum
Ordinarie arbetstid kursdag 13-16
Kurs 8-16
Reser dagen innan kursen

Ersättning
Km-ersättning utbetalas från Virserum till tågstationen
Färdtid utbetalas från att du åker (utanför arbetstid) tills att du är framme i Stockholm
samt från att kursen är slut och att du åter är hemma.
Du får flerdygnstraktamente från att du åker tills att du åter är hemma.
Om du är deltidsanställd utbetalas fyllnadslön mellan kl 8-13 minus lunch.

Resa med brukare till Västervik

Bor i Järnforsen och arbetar i Virserum
Ska lämna brukare i Västervik klockan 8
Ordinarie arbetstid 8-16:30

Ersättning

Ingen km-ersättning utbetalas då resa med brukare ska göras med kommunens bil.
Ingen färdtid utbetalas då övertid ska utbetalas i stället.
Endagstraktamente utbetalas om resan pågår i minst 6 timmar.
Övertid utbetalas från det att resan börjar klockan 6 till 8.

Se även