Anställd » Din anställning » Försäkringar och pension »

Pension och försäkringar

aldre par

Pension

Hultsfreds kommun har valt Skandia som pensionsadministratör. Skandia sköter därför pensionshanteringen. Det är  din kommun som beslutar om  pensionen men det är Skandia som hjälper dig, beräknar och betalar ut din tjänstepension.

Läs mer - Att gå i pension

Från den månad du blir 61 år till och med den månad du fyller 68 år bestämmer du själv när du vill gå i pension.

Så här går det till:

  • Fyll i blanketten egen uppsägning. Lämna in blanketterna till din närmaste chef senast tre månader innan du vill gå i pension. Tänk på att pensionen alltid gäller från den förste varje månad och att sista anställningsdag därför bör vara den siste föregående månad. Beviljad uppsägning skickas vidare till din lönehandläggare.

Ansökan om pension

  • Du ansöker om din tjänstepension direkt hos vår pensionsadministratör Skandia.
  • Telefonnummer till pensionssupporten 0771-241 241 eller pensionssupport@skandia.se

Tänk också på att:

 

Har du frågor om din pension?

Kontakta Skandias pensionssupport på telefonnummer 0771-241 241 eller mejla till pensionssupport@skandia.se så hjälper de dig.

Försäkringar

Utöver de lagstadgade försäkringarna omfattas du som anställd även av de kollektivavtalade försäkringarna.

Ersättningskollen är en hemsida där du enkelt kan räkna ut vad du får i sjukpenning från Försäkringskassan och oss från 15:de sjukdagen. Du kan se vad det skiljer på om; du är sjuk, råkat ut för ett olycksfall på fritiden eller fått en arbetsskada. Det är Försäkringskassan, AFA Försäkringar och Svensk Försäkring som står bakom hemsidan.

Sjukförsäkring

Om du är sjuk i mer än 90 kalenderdagar och får ersättning från Försäkringskassan kan en del av inkomstbortfallet kompenseras genom Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL.

Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring.

Om du har några frågor kan du prata med din chef eller personalkontoret.

Försäkringsförmån vid indragen sjukpenning

Om du fått ett beslut från Försäkringskassan om att du inte längre får sjukpenning ska du anmäla detta till AFA Försäkring för att få ersättning genom försäkringsförmånen Särskild AGS-KL.

Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring

OBS! Om Försäkringskassans beslut innebär att du inte får sjukpenning från och med 31 maj 2018 eller tidigare finns övergångsregler som innebär att arbetsgivaren istället betalar sjuklön i max 180 dagar. Om du fått ett sådant beslut ska du kontakta din chef.

Tänk på att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om du inte är anmäld och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen från första vardagen efter att du tagit emot Försäkringskassans beslut.

Om du har några frågor kan du prata med din chef eller personalkontoret.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL  kan ge dig rätt till ersättning för kostnader vid arbetsskada och arbetssjukdom, det vill säga:

  • om du under arbetet eller på väg till eller från arbetet råkar ut för en olycka
  • vid viss sjukdom eller annan ohälsa som uppkommit i arbetet

Såhär ansöker du om ersättning från försäkringen

Om du råkar ut för en arbetsskada ska du först göra en arbetsskadeanmälan i vårt rapporteringssystem för Arbetsskada och tillbud (KIA). Både du och din chef samt eventuellt skyddsombud på arbetsplatsen ska skriva under anmälan. Därefter ska chefen skicka anmälan till Försäkringskassan. Kom ihåg att ta en kopia av anmälan innan den skickas iväg.

För att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen behöver du också sedan anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring. En kopia på den arbetsskadeanmälan som skickats till Försäkringskassan ska också skickas med i anmälan till AFA Försäkring.

Ersättning från Försäkringskassan

Du kan också ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Du behöver göra en separat ansökan för detta hos Försäkringskassan.

Försäkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Mer information kan du hitta på AFA:s hemsida.

Erbjudande om Skandias gruppförsäkring

Hultsfreds kommun har i samarbete med Skandia träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen.

Försäkringarna ger dig som anställd en extra trygghet och är ett komplement till det skydd som du har genom kollektivavtal i din anställning och det allmänna skydd som finns i samhället. Du måste vara fullt arbetsför, det vill säga inte få någon sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver inte göra någon hälsodeklaration för att få den.

För dig som nyanställd

Alla nyanställda inom Hultsfreds kommun och de kommunala bolagen ansluts automatiskt till försäkringen som är kostnadsfri de tre första månaderna.

När den kostnadsfria perioden är över

Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria tremånadersperioden, slänger du bara inbetalningskortet som kommer efter dessa tre månader.

Anpassa ditt försäkringsskydd

Alla har vi olika behov och olika levnadsförhållanden. Därför kan du anpassa och välja vilka delar du vill ha och även ändra beloppsnivåerna. Du kan också köpa till försäkring för din partner och barn.