Publicerad: Uppdaterad: 2016-01-21 10:03

Vi stoppar mottagandet av ensamkommande barn med omedelbar verkan

Den nakna sanningen är att vi inte har kontroll på hur barnen mår, personalen gråter och vi bryter mot lagar som rör människors hälsa – vi stoppar mottagandet av ensamkommande barn med omedelbar verkan.

Hultsfreds kommun har en organisation anpassad efter att ta emot 17 ensamkommande barn. 105 barn har hittills anvisats till kommunen av Migrationsverket. Varje vecka kommer ytterligare mellan 5 och 10 barn. Staten fortsätter att hänvisa till lagar och förordningar. Kommunen däremot, tvingas bryta mot lagar som socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen, som handlar om människors hälsa. Därför anmäler nu kommunen sig själv till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Även om vi är övertygade om att de flesta av våra barn mår bra, så vill vi vara ärliga med att vi inte längre kan garantera deras mående på det vis som lagen kräver. Detta medför oro, gråt, otillräcklighet och sjukskrivningar hos personalen. Riskbedömningen av arbetsmiljön visar på högsta risk, vilket innebär risk för men för livet och dödsfall. Det har aldrig tidigare inträffat i kommunens historia. Därför stoppas mottagandet av ensamkommande barn med omedelbar verkan.

Kommunen har länge påtalat sin ansträngda situation för länet och staten, och att man tvingas bryta mot lagen för att kunna upprätthålla verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn. Efter 2014 har man haft svårt att anställa personal med formell kompetens, då endast socionomer eller likvärdiga får utföra arbetet. Kommunen hinner inte heller utreda om de släktingar eller vänner barnen uppgivit som anknytningar är lämpliga att bo hos. Detta leder till minskad trygghet för såväl barn som för personal, och har resulterat i tre sjukskrivna medarbetare och en sektionschef som har sagt upp sig. Personalen upplever dessutom ökad stress hos de asylsökande vilket leder till ökad känsla av hot mot personalen. Personalen tvingas ibland använda både polis och Securitas i ärenden.

Riskbedömningen av personalens arbetsmiljö visar en arbetsbelastning på högsta risknivå, med risk för men för livet och dödsfall. Efter samråd med huvudskyddsombudet beslutar därför socialchefen att helt stoppa mottagandet av ensamkommande barn från den 7 december 2015 till den 7 april 2016. Samtliga anvisningar från Migrationsverket ska avvisas.

– Med tanke på personalens situation ser jag ingen annan väg att gå än att ta ett beslut som begränsar arbetsuppgifterna för ensamkommande – teamet inom individ- och familjeomsorgen, säger Ann-Gret Sillén, socialchef. Om vi måste stänga vår verksamhet för ensamkommande och skicka hem personalen, blir de 105 barn som redan finns i kommunen lidande. Jag vet att denna situation gör både personal och kommunledning gråtfärdig, säger Ann-Gret. Vi har varit stolta över att ha en tradition av att hjälpa många. Men det har gått så långt att vi inte kan se någon annan utväg.

Kommunen kommer även att göra en Lex-Sarah anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det innebär att kommunen anmäler sig själv för att ha brutit mot socialtjänstlagen. I och med att mottagandet stoppas, bryter kommunen även mot lagen om mottagning av asylsökande. Kommunen riskerar att få vite för detta.

– Vi har under lång tid försökt påpeka vår situation den formella vägen, säger Lars Rosander, kommunalråd. Vi tvingas ha 12-åringar på vandrarhem utan egen personal och utan att tillstånd finns för att bedriva verksamhet. Barn som flytt krig, som vi inte längre kan garantera ett tryggt mottagande för. Migrationsverket fortsätter att skylla på lagstiftning, när det gäller möjligheten att fördela bättre över Sverige, medan vi redan brutit mot flera lagar och tappat kontrollen över hur barnen som finns i vår kommun har det. Vilket är viktigast frågar jag då? Lagstiftning som handlar om människors säkerhet och hälsa eller lagen om offentlig upphandling? Jag väljer människors hälsa.

Migrationsverket anvisar 5-10 barn per vecka till kommunen, som kommunen enligt lag inte får säga nej till. På 48 timmar ska personalen leta reda på var i Sverige det anvisade barnet finns, finna plats på ett boende samt hämta barnet i Malmö eller Nässjö och ta det till boendet. Om barnet kommer på så kallad anknytning, det vill säga har uppgett till Migrationsverket att en släkting eller vän bor i kommunen, kompliceras situationen, ovissheten och arbetsbördan ytterligare. Det faller på kommunen att leta upp såväl det anvisade barnet som att utreda om den släkting eller vän de uppgivit är lämplig att bo hos. Ofta är släktingen eller vännen själv i en asylprocess eller bor mycket trångt. Eftersom Hultsfreds kommun har en lång historia av flyktingmottagande, har kommunen en hög andel av de ensamkommande barnen boende hos släktingar eller vänner.

Ett flertal möten mellan kommunledning och olika regionala och statliga myndigheter har ägt rum under flera års tid. En lång dokumentation över möten som pågått sedan 2012 med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, regeringen och andra aktörer finns hos kommunen.

Kommunen har tidigare skickat sitt ställningstagande om migration till regeringen. Programmet förklarar Hultsfreds vilja att ta ansvar. I slutet av oktober 2015 begärde kommunen att bli undantagen fler anvisningar av ensamkommande barn. Migrationsverket avslog denna begäran. I november besökte regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården; Cecilia Grefve, kommunen. Kommunen har i november dessutom begärt hjälp med ledningsstöd från Länsstyrelsen.

Vi är tacksamma för att ibland lyftas fram som ett gott exempel i Sverige vad det gäller asylmottagning. Och visst har vi mycket positivt under många år att vara stolta över. Men när människors hälsa sätts på spel och det finns en oro för att barn far illa – då kan vi inte längre tala om mänsklighet.

Kontakter
Ann-Gret Sillén
Socialchef
0495-24 10 01
ann-gret.sillen@hultsfred.se

Lars Rosander
Kommunalråd
0495-24 08 00
lars.rosander@hultsfred.se

Rosie Folkesson
Oppositionsråd
0495-24 00 22
rosie.folkesson@hultsfred.se