Vatten- och avloppspolicy

Policyn antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 §151.

Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Kommunen tog fram en VA-översikt 2012. Nästa steg är denna VA-policy, som är ett styrdokument som fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder.

VA-policyn har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljö- och byggnadsförvaltningen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). En politisk styrgrupp har också varit kopplad till arbetet.

VA-policyn ligger till grund för den fortsatta VA-planeringen i kommunen och kommer att ses över en gång under varje mandatperiod tillsammans med den VA-plan som tas fram. VA-huvudmannen genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund samordnar VA-planeringen i kommunen och ansvarar för att VA-policyn regelbundet diskuteras och vid behov uppdateras. Kommunfullmäktige beslutar om VA-policyn och är ytterst ansvariga för kommunens VA-planering.