Vanliga handlingar och exempelritningar

Ritningar, Hultsfred

När du ansöker om lov eller gör en anmälan behöver du lämna in vissa handlingar för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att du lämnar in korrekta handlingar. Här beskriver vi de vanligaste handlingarna som du kan behöva lämna in. Det finns också exempel som visar hur ritningarna ska se ut.

Planritning

En planritning visar byggnadens planlösning ovanifrån. Varje våning ska redovisas separat, till exempel källare, entréplan och övre plan. Planritningen ska visa:

 • Rumsindelningen
 • Storleken på rummen (anges i kvadratmeter)
 • Vad rummen ska användas till (till exempel kök, sovrum)
 • Placering av fönster, dörrar, skorsten, trappor, altaner, med mera

På planritningen är det viktigt att du tydligt markerar vad som är nytt och vad som är befintligt eller det du planerar att förändra. Ritningen ska vara i skala 1:100.

Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Det betyder att ritningen ska vara skalenlig, måttsatt och ritad med svarta linjer på vitt enfärgat papper. På ritningen ska det finnas en måttstock med angiven skala.

Exempel på planritning

Exempel pa planritning

Fasadritning

En fasadritning visar hur byggnaden ser ut utvändigt. Fasadritningen ska visa:

 • Alla fasader och åt vilket väderstreck de vetter mot, till exempel fasad mot norr
 • Material- och kulörval för fasader och tak
 • Takvinkel och byggnadshöjd
 • Tak, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, takkupor och annat som är en fast del av fasaden.
 • Nya och befintliga marknivåer.

På fasadritningen är det viktigt att du tydligt markerar vad som är nytt och vad som är befintligt eller det du planerar att förändra. Ritningen ska vara i skala 1:100.

Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Det betyder att ritningen ska vara skalenlig, måttsatt och ritad med svarta linjer på vitt enfärgat papper. På ritningen ska det finnas en måttstock med angiven skala.

Exempel på fasadritning

Exempel pa fasadritning

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska bland annat visa:

 • rumshöjder
 • byggnadshöjd
 • nockhöjd
 • bjälklag
 • golv
 • takvinklar

På sektionsritningen är det viktigt att du tydligt markerar vad som är nytt och vad som är befintligt eller det du planerar att förändra. Ritningen ska vara i skala 1:100.

Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Det betyder att ritningen ska vara skalenlig, måttsatt och ritad med svarta linjer på vitt enfärgat papper. På ritningen ska det finnas en måttstock med angiven skala.

Exempel på sektionsritning

Exempel pa sektionsritning

Exempel på detaljerad sektionsritning
Exempel pa detaljerad sektionsritning

Situationsplan

Du ska alltid lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. En situationsplan är en karta över tomten där du ritar in och måttsätter projektet. Du ska även ange avståndet till fastighetsgräns. Kartan ska vara i skala 1:500. Som underlag till din situationsplan kan du beställa ett kartutdrag från miljö- och byggnadsförvaltningen.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt så behöver du en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ritar man in och måttsätter byggnaden. Kartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkter för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Information om kartprodukter

Du kan beställa en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du beställer en nybyggnadskarta tar vi ut en avgift.

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning är en redovisning av tekniska lösningar av byggnaden, till exempel:

 • grundläggning
 • stomme
 • dimensioner
 • takkonstruktion
 • material
 • ventilation

Kontrollplan

För de flesta projekten behöver du en kontrollplan. Det är en checklista som beskriver vilka kontroller du ska göra under byggtiden. Det ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera och hur det ska kontrolleras. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan upprättas och följs.

Mall för kontrollplan

Exempel på kontrollplaner för olika åtgärder:

Anmälan om kontrollansvarig

Beroende på projektets storlek behöver du i vissa fall en kontrollansvarig. Det är en person som hjälper dig att upprätta en kontrollplan och finns med som stöd genom projektet. Om du behöver en kontrollansvarig ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Information om kontrollansvarig

U-värdesbeskrivning

U-värdet är ett mått på byggnadsmaterialets isoleringsförmåga. Ett lågt U-värde innebär att materialet har en bra isoleringsförmåga.

Du behöver beräkna U-värdet om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad. U-värde krävs för alla typer av byggnader med undantag för till exempel växthus, bostadshus som används mindre än fyra månader per år och byggnader som inte ska värmas till mer än 10 ºC.

Om du behöver hjälp med att räkna ut U-värdet kan du kontakta en sakkunnig.

Mer information U-värde och energihushållning finns i Boverkets byggregler.