Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser om användning av mark, vatten och byggnader. Miljö- och byggnadskontoret ska dels arbeta efter översiktsplaner som övergripande visar kommunens tankar kring bebyggelse, mark och vatten; dels efter detaljplaner som mer i detalj reglerar bebyggelsens utformning inom ett visst område. PBL innehåller även regler om när bygglov, rivningslov och marklov krävs.