Vad är ekonomi?

Foto med sedlar

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Med de skattemedel vi får in från våra invånare, ska vi försöka få till bästa möjliga verksamhet och service.

En stark och stabil ekonomi är en grund för att vi ska kunna satsa på vård, omsorg, utbildning och annat. Detta ska ge våra invånare livskvalitet, trygghet och bidra till utveckling. Vi arbetar därför målmedvetet för att våra finanser ska bli sundare. För att uppnå detta har vi tre långsiktiga mål:

  • Årets resultat, två procent av skatter och generella statsbidrag.
  • Minskning av långfristiga skulder, minus två procent av skatter och generella statsbidrag eller på intäkterna.
  • Soliditet, procent inklusive ansvarsförbindelser ska öka för att närma sig noll (för 2018 beräknas den ligga på 31,9 procent).