Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner

Det finns regler om hur avfallet som uppstår i kommunen ska hanteras. Du kan läsa om dessa regler i Hultsfreds kommuns föreskrifter om avfallshantering. I vissa fall kan du få undantag från föreskrifterna. Du ansöker om undantag hos miljö- och byggnadsnämnden.

Här ser du vilka typer av undantag som du kan söka dispens för. Klicka på det undantag du vill veta mer om:

Gemensamt sopkärl 

Uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Kompostering av hushållsavfall

Uppehåll i tömning av slamavskiljare

Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp

Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Eget omhändertagande av latrin

Befrielse från att lämna hushållsavfall

Total befrielse från kommunal renhållning

Övriga undantagsfall

 

Gemensamt sopkärl

Du kan ansöka om tillstånd för att få dela sopkärl med din granne. För att få tillstånd måste ni vara gränsgrannar eller nära grannar på var sin sida av en mellanliggande väg. Upp till tre fastigheter kan dela på samma kärl.

För att få dela på ett sopkärl får ni inte ha mer avfall än att det får plats i kärlet utan att locket blir svårt att stänga. Kärlet får heller inte bli så tungt att det blir svårt att flytta.

Så ansöker ni

Ni ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om gemensamt sopkärl”. Blanketten hittar ni längre ned på sidan. Ansökan skickar ni sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga er ansökan tar vi ut en avgift på 389 kronor.

 

Uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Om du inte kommer att använda din fastighet på ett tag så kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Det måste vara en tidsperiod på minst sex månader för permanentbostäder och minst en hel hämtningssäsong för fritidshus.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid. Minst en månad i förväg för permanenthus. Om ansökan gäller ett fritidshus och du tänker ansöka om uppehåll i hämtning för innevarande år måste du lämna in ansökan senast den 1 april. Du kan få uppehåll i maximalt fem års tid.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på 389 kronor.

 

Kompostering av hushållsavfall

Du får alltid kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet, så länge det inte uppstår olägenheter för din omgivning. Men om du vill kompostera annat hushållsavfall måste du först göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan till exempel vara matavfall.

Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten bör helst vara en varmkompost men i vissa fall kan en kallkompost tillåtas. Det ska även finnas utrymme på fastigheten för att ta hand om kompostjorden.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om kompostering av hushållsavfall”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgiften per timme är 778 kronor. 

 

Uppehåll i tömning av slamavskiljare

Om du inte använder ditt avlopp som planerat kan du ansöka om uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljaren. Du kan få uppehåll i maximalt fem år.

Du kan få uppehåll om anläggningens funktion inte äventyras. Uppehållet får heller inte medföra risk för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Du ska ange vilka skäl du har till uppehållet i din ansökan.

Så ansöker du

Du ansöker genom att skicka in blanketten ”Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på maximalt 1 556 kronor. Vi kan vid närmare kontakt lämna ett tydligare besked.

 

Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

I vissa fall kan du få tillstånd för att själv ta hand om slammet från din egen avloppsanläggning. Vilka krav som gäller beror på om det finns någon vattentoalett ansluten eller inte.

Om en vattentoalett är ansluten

Du kan få befrielse från tömning av slamavskiljare till vilken vattentoalett är ansluten om du har en jordbruksfastighet. En förutsättning för att få befrielse är att du kan visa att slammet tas omhand på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du måste även ha tillräckliga spridningsarealer.

Om en vattentoalett inte är ansluten

Befrielse från tömning av slamavskiljare till vilken endast bad-, disk och tvättvatten avleds kan även vanliga fastighetsinnehavare få. För att få befrielse måste du visa att slammet tas omhand på ett lämpligt sätt. Du måste även ha tillgång till tillräckliga spridningsytor för slammet.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Om en vattentoalett är ansluten kostar ansökan 1 556 kronor. Om en vattentoalett inte är ansluten kostar ansökan 778 kronor.

 

Eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp

I vissa enskilda avlopp ingår det filter, till exempel polonitfilter. Du kan ansöka om tillstånd för att själv hantera filtermassor på din fastighet. Ett krav är att filtermassans näringsinnehåll kommer till nytta vid odling och att det inte innebär några risker för miljön eller för någons hälsa.

Du kan få dispens i maximalt i fem års tid.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på 1 556 kronor.

 

Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Om du har en kretsloppsanpassad avloppsanläggning kan du ansöka om dispens för att själv få hantera restprodukterna. För att få dispens måste näringsämnen och mullämnen nyttiggöras. Du kan få dispens i maximalt fem års tid.

Så ansöker du

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten ”Ansöka om eget omhändertagande av produkter från kretsloppsanpassade avloppssystem”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att du måste göra en anmälan eller ansökan om enskilt avlopp för en ny avloppsanläggning. Du kan läsa mer om det på vår sida om enskilda avlopp.

Information om enskilda avlopp.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. För större anläggningar tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 778 kronor.

För mindre anläggningar tar vi ut en avgift på 778 kronor. Men om du lämnar in ansökan i samband med att du anmäler nyinstallation av en kretsloppsanpassad avloppslösning så reduceras avgiften.

 

Eget omhändertagande av latrin

Du kan lämna in en anmälan för att själv få ta hand om latrin i en förmultningsanläggning eller kompost på din egen fastighet. I din anmälan måste du visa att det kan ske på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om förmultnings-, förbrännings- eller latrintoalett samt eget omhändertagande av latrin eller urin”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du kan använda samma blankett för att anmäla förmultningstoalett, förbränningstoalett och latrintoalett samt eget omhändertagande av urin.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift på 1 556 kronor.

 

Befrielse från att lämna hushållsavfall

Du kan ansöka om att få befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. För att få befrielse måste du själv kunna hantera och omhänderta allt ditt hushållsavfall på din egen fastighet. Det måste ske på ett bra sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten vara bebodd. Som fastighetsinnehavare har du fortfarande tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentralen. Vid denna typ av befrielse kan du få betala en grundavgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om befrielse att lämna hushållsavfall från bebodd fastighet”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 778 kronor.

 

Total befrielse från kommunal renhållning

Du kan ansöka om att få total befrielse från kommunal renhållning. För att få befrielse måste fastighetens bostadsbyggnad vara i sådant skick att du inte kan använda den för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst fem års tid).

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten stå obebodd. Det innebär att hushållsavfall inte ska uppstå på fastigheten. Som fastighetsinnehavare har du vid denna typ av dispens inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid denna typ av befrielse tas ingen renhållningsavgift ut.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om total befrielse från kommunal renhållning”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 778 kronor.

 

Övriga undantagsfall

Du kan även få dispens för andra typer av undantag om det är jämförbart med något av de undantag som finns ovan. För att få dispens måste du ta hand om avfallet så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Ett exempel på ett övrigt undantagsfall är frågor om dispens för verksamheter eller företag där hushållsavfall uppstår som ska hämtas genom kommunen.

Så ansöker du

Börja med att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Beskriv ditt ärende för oss och fråga vilka uppgifter du behöver lämna in för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Du skickar sedan in dessa uppgifter till oss. När vi har fått in din ansökan kommer den att prövas av miljö- och byggnadsnämnden.