Trafiknämnden

Trafiknämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:342) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag och förordning.

Trafiknämnden utgörs av de representanter kommunfullmäktige utser som ledamöter i Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och består av 4 ledamöter samt 4 ersättare.