Torparkontrakt, Kvillerum

Kontrakt

Till Johan Alfred Johansson upplåter jag från 14 mars 1911 tills uppsägning i laga tid skedt från någondera sidan torpet Strängen under Kråkeryd på följande vilkor:

§1
Torparen åligger att på egen post utgöra i veckan tre karlsdagsverken från 1ste mars till 1ste november samt den öfriga delen af året två mansdagsverken i veckan.

§2
Tio fullgoda kvinsdagsverken på egen post skall årligen vid budning lemnas från torpet. Äfvenså 8 dagar mot 1 krona om dagen. Dessutom aflemna till gården 50 liter enbär och 25 lit. lingon.

§3
Mindre reparationer å torpets lägenheter verkställas af torparen. Likaledes skall han väl sköta åker och äng samt hålla gärdesgårdarna i laggiltigt skick.

§4
Gödsel å halm får ej bortköras från torpet.

§5
Torparen förbjudes att hos sig hysa eller låta skattskrifva andra personer än dem som äro i hans lagliga tjänst. Dessutom skall han mot husbonde visa trohet, flit och höflighet. Häraf äro två lika kontrakt upprättade af hvilka ett tillställes torparen.

Kråkeryd den 12 februari 1911.
Rickard Thunberg.

Med åfvanstående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig detsamma till alla delar uppfylla.
Johan Alfred Johansson.

På en gång närvarande vittnen.
Johan Axel Hjälm C.Lindh