Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023

Arbetsgrupper för varje insatsområde har arbetat fram förslag till mål och aktiviteter. Tillväxt- och näringslivsrådet är första remissinstans och har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Programförslaget har lämnats på remiss till kommunens förvaltningar, näringslivsgruppen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Yttrande har kommit in från miljö- och byggnadsförvaltningen, ÖSK, personalkontoret, räddningstjänsten och näringslivsgruppen.

Arbetsutskottet beslutade § 1/2020 att återremittera ärendet för genomgång av yttrandena i arbetsgrupperna. Inga kompletteringar eller tillägg har gjorts i programmet.

Kommunfullmäktige beslutade § 89/2020 att godkänna det framtagna Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020-2023.