Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. Det kan handla om tillbyggnad av ett bostadshus, en lokal eller industri eller någon form av komplementbyggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad är markerad
 • Fasadritningar, skala 1:100, där du tydligt markerar de nya delarna för att visa oss vad som är nytt
 • Planritningar, skala 1:100, där du tydligt markerar de nya delarna för att visa oss vad som är nytt

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Redovisning av vilket avfall som byggnaden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Vid större åtgärder behöver du även lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Energibalansräkning (beroende på verksamhet)
 • Brandskyddsbeskrivning (för åtgärder vid verksamheter)
 • Verksamhetsbeskrivning (för åtgärder vid verksamheter)
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.