Tidplan budget 2024

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2024 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och vilka beslut som togs på mötena.

Vecka 48, måndag 28 november 2022 i Sessionssalen

 • Direktiv för hur ramen för budget 2024 ska räknas fram behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas till förvaltningarna samt publiceras på nätet. Här kan du läsa direktiven för budgetberäkning.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott och personal från ekonomikontoret medverkar.

Vecka 50, måndag 12 december 2022

 • Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och serviceenheten har uppdaterat sina demografimodeller.

Vecka 50, onsdag 14 december 2022

 • Beräknad ram för budget 2024 enligt direktiven lämnas till ekonomikontoret.

Vecka 51, onsdag 21 december 2022

 • Ramberäkningen är klar.

Vecka 6, måndag 8 februari 2023 kl. 18.30

 • Ramberäkning för budget 2024 och övergripande mål presenteras.
 • Kommunfullmäktige, koncernledning, fackrepresentanter, revisorer och controllers medverkar.

Vecka 6, tisdag 7 februari 2023 kl. 13.00 – 16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ramen för driftbudget. Ombudgetering för drift- och investeringsbudget behandlas.

Vecka 6, fredag 10 februari 2023

 • Budgetberedningens förslag distribueras och publiceras på nätet, förutsett att förslaget är klart.

Vecka 10, tisdag 7 mars 2023 kl. 14.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 12, måndag 20 mars 2023 kl. 18.30

 • Kommunfullmäktige fastställer fördelning av ram för investeringsbudget. Kommunfullmäktige medverkar.

Mars till april

 • Nämnder och förvaltningar arbetar fram förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar och effekter på mätbara verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor.

Vecka 15, tisdag 11 april 2023 

 • Nämnder och förvaltningars presentationsmaterial till dialogdagarna distribueras till politikerna.

Vecka 16, tisdag 18 april 2023 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Investeringsgenomgång av kommunens fastigheter, gata/park, VA, renhållning med mera. Budgetberedning medverkar.

Vecka 16, onsdag 19 april till torsdag 20 april 2023 kl. 9.00-17.00 i Sessionssalen, kommunhuset

Förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar, verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor som inte omfattas av direktiven lämnas på mötet.
Budgetberedningen, nämnder och förvaltningar medverkar.

Vecka 18, tisdag 2 maj 2023 kl. 09.00-12.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget 2024.
  Budgetberedning medverkar.

Vecka 19, tisdag 9 maj 2023 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Reservdag. Budgetberedning medverkar.

Vecka 20, tisdag 16 maj 2023 kl. 14.00-16.00

 • MBL-förhandling angående budget.
 • Fackliga organisationer, kommunchef, personalchef och ekonomichef medverkar.

Vecka 22, tisdag 30 maj 2023 klockan 9:00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till mål och budget 2024.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 25, måndag 19 juni 2023 klockan 15.00

 • Kommunfullmäktige fastställer mål och budget 2024.
  Kommunfullmäktige medverkar.

Vecka 42, tisdag 17 oktober 2023

 • Drift- och investeringsbudget 2024 presenteras.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott medverkar.

Vecka 43, tisdag 24 oktober 2023

 • Kommunstyrelsen verifierar 2024 års investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

September till december

 • Arbetet påbörjas med att verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål och budget för att nå helårseffekt under budgetåret.