Tidplan budget 2023

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2023 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och vilka beslut som togs på mötena.

Vecka 43, måndag 25 oktober 2021 kl. 8.30 i Sessionssalen

 • Direktiv för hur ramen för budget 2023 ska räknas fram behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas till förvaltningarna samt publiceras på nätet. Här kan du läsa direktiven för budgetberäkning
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott och personal från ekonomikontoret medverkar.

Vecka 49, onsdag 8 december 2021

 • Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och serviceenheten har uppdaterat sina demografimodeller.

Vecka 50, tisdag 14 december 2021

 • Beräknad ram för budget 2023 enligt direktiven lämnas till ekonomikontoret.

Vecka 51, onsdag 22 december 2021

 • Ramberäkningen är klar.

Vecka 6, måndag 7 februari 2022 kl. 18.30

 • Ramberäkning för budget 2023 och övergripande mål presenteras.

Konjunktur och resultat inför 2023

 • Kommunfullmäktige, koncernledning, fackrepresentanter, revisorer och controllers medverkar.

Vecka 6, tisdag 8 februari 2022 kl. 13-16 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ramen för driftbudget.
 • Ombudgetering från 2021 års budget och därmed ny investeringsbudget för 2022 års budget behandlas.
  Budgetberedningen medverkar.

Vecka 6, torsdag 10 februari 2022

 • Budgetberedningens förslag distribueras och publiceras, förutsett att förslaget är klart.

Vecka 7, tisdag 15 februari 2022 kl. 13.00 – 16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Reservation för eventuellt extramöte för budgetberedningen.
 • Används för avstämning av effekten av ny skatteprognos och invånarantal

Vecka 9, tisdag 1 mars 2022 kl. 14.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 12, måndag 21 mars 2022 kl. 18.30

 • Kommunfullmäktige fastställer fördelning av ram för investeringsbudget. Kommunfullmäktige medverkar.

Mars till april

 • Nämnder och förvaltningar arbetar fram förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar och effekter på mätbara verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor.

Vecka 15, onsdag 13 april 2022 kl. 16.00

 • Nämnder och förvaltningars presentationsmaterial till dialogdagarna distribueras till politikerna.

Vecka 16, tisdag 19 april 2022 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Investeringsgenomgång av kommunens fastigheter, gata/park, VA, renhållning med mera. Budgetberedning medverkar.

Vecka 16, onsdag 20 april till torsdag 21 april 2022 kl. 9.00-17.00 i Sessionssalen, kommunhuset

Förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar, verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor som inte omfattas av direktiven lämnas på mötet.
Budgetberedningen, nämnder och förvaltningar medverkar.

Vecka 17, tisdag 26 april 2022 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget 2023.
  Budgetberedning medverkar

Vecka 18, tisdag 3 maj 2022 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Reservdag. Budgetberedning medverkar

Vecka 20, torsdag 19 maj 2022 kl. 14.00-16.00

 • MBL-förhandling angående budget.
 • Fackliga organisationer, kommunchef, personalchef och ekonomichef medverkar.

Vecka 23, tisdag 7 juni 2022 klockan 9:00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till mål och budget 2023.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 25, måndag 20 juni 2022 klockan 15.00

 • Kommunfullmäktige fastställer mål och budget 2023.
  Kommunfullmäktige medverkar.

Vecka 43, tisdag 25 oktober 2022

 • Drift- och investeringsbudget 2023 presenteras.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott medverkar.

Vecka 45, tisdag 8 november 2022

 • Kommunstyrelsen verifierar 2023 års investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

September till december

 • Arbetet påbörjas med att verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål och budget för att nå helårseffekt under budgetåret.