Tidplan budget 2022

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2022 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och vilka beslut som togs på mötena.

Vecka 44, tisdag 27 oktober 2020 kl. 8.30 i Sessionssalen

 • Direktiv för hur ramen för budget 2022 ska räknas fram behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas till förvaltningarna samt publiceras på nätet. Här kan du läsa direktiven för budgetberäkning
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott och personal från ekonomikontoret medverkar.

Vecka 50, tisdag 8 december 2020

 • Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och serviceenheten har uppdaterat sina demografimodeller.

Vecka 51, onsdag 16 december 2020

 • Beräknad ram för budget 2022 enligt direktiven lämnas till ekonomikontoret.

Vecka 52, måndag 21 december 2020

 • Ramberäkningen är klar.

Vecka 6, måndag 8 februari 2021 kl. 18.30 Hultsfreds gymnasium

Konjunktur och resultat inför 2022

 • Kommunfullmäktige, koncernledning, fackrepresentanter, revisorer och controllers medverkar.

Vecka 6, tisdag 9 februari 2021 kl. 13-16 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ramen för driftbudget.
 • Ombudgetering från 2020 års budget och därmed ny investeringsbudget för 2021 års budget behandlas.
  Budgetberedningen medverkar.

Vecka 6, torsdag 11 februari 2021

 • Budgetberedningens förslag distribueras och publicers, förutsett att förslaget är klart.

Vecka 9, tisdag 2 mars 2021 kl. 13.00 – 16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Reservation för eventuellt extramöte för budgetberedningen.
 • Används för avstämning av effekten av ny skatteprognos och invånarantal

Vecka 10, tisdag 9 mars 2021 kl. 14.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 12, måndag 22 mars 2021 kl. 18.30

 • Kommunfullmäktige fastställer fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. Kommunfullmäktige medverkar.

Mars till april

 • Nämnder och förvaltningar arbetar fram förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar och effekter på mätbara verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor.

Vecka 15, onsdag 14 april 2021 klockan 12

 • Nämnder och förvaltningars presentationsmaterial till dialogdagarna skickas till ekonomikontoret.

Vecka 16, tisdag 20 april 2021 klockan 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Investeringsgenomgång av kommunens fastigheter, gata/park, VA, renhållning  med mera. Budgetberedning medverkar.

Vecka 16, onsdag 21 april till torsdag 22 april 2021 kl. 9.00-17.30 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Nämnder och förvaltningar träffar budgetberedningen för dialog enligt Detaljerad tidplan för dialog.
 • Förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar, verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor som inte omfattas av direktiven lämnas på mötet.
  Budgetberedningen, nämnder och förvaltningar medverkar.

Vecka 17, tisdag 27 april 2021 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Reservdag. Budgetberedning medverkar

Vecka 18, tisdag 4 maj 2021 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget 2022.
  Budgetberedning medverkar

Vecka 20, onsdag  19 maj 2021 kl. 14.00-16.00 i konferensrum Kanon, kommunhuset

 • MBL-förhandling angående budget.
 • Fackliga organisationer, kommunchef, personalchef och ekonomichef medverkar.

Vecka 23, tisdag 8 juni 2021 klockan 9:00 i Sessionssalen, kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till mål och budget 2022.
  Kommunstyrelsen medverkar.

Vecka 25, måndag 21 juni 2021 klockan 15.00

 • Kommunfullmäktige fastställer mål och budget 2022.
  Kommunfullmäktige medverkar.

Vecka 41, tisdag 12 oktober 2021

 • Investeringsbudget 2022 presenteras.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott medverkar.

Vecka 42, torsdag 21 oktober 2021

 • Kommunstyrelsen verifierar 2022 års investeringsbudget.
  Kommunstyrelsen medverkar.

September till december                                                                                       

 • Arbetet påbörjas med att verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål och budget för att nå helårseffekt under budgetåret.