Tidplan budget 2021

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2021 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och vilka beslut som togs på mötena.

Vecka 42, tisdag 15 oktober 2019 kl. 8.30 i Sessionssalen
Direktiv för hur ramen för budget 2021 ska räknas fram behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas till förvaltningarna samt publiceras på nätet.

Direktiv för budgetberäkning

 

Medverkande är kommunstyrelsens arbetsutskott och personal från ekonomikontoret.

Vecka 49, fredag 6 december 2019
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och serviceenheten har uppdaterat sina demografimodeller.

Vecka 50, fredag 13 december 2019
Beräknad ram för budget 2021 enligt direktiven lämnas till ekonomikontoret.

Vecka 51, fredag 20 december 2019
Ramberäkningen är klar.

Vecka 7, måndag 10 februari 2020 kl. 18.30
Ramberäkning för budget 2021 och övergripande mål presenteras.

Omvärldsanalys

Konjunktur och resultat inför 2021

 

Medverkande är kommunfullmäktige, koncernledning, fackrepresentanter, revisorer och controllers.

Vecka 7, tisdag 11 februari 2020 kl. 13.00 – 16.00 i Sessionssalen
Budgetberedningen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ramen för driftbudget.
Ombudgetering från 2019 års budget och därmed ny investeringsbudget för 2020 års budget behandlas.
Medverkande är budgetberedningen.

Vecka 7, torsdag 13 februari 2020
Budgetberedningens förslag distribueras och visas på nätet, förutsett att förslaget är klart.

Vecka 11, tisdag 10 mars 2020 kl. 9.00 i Sessionssalen
Reservation för eventuellt extramöte för budgetberedningen.

Vecka 11, tisdag 10 mars 2020 kl. 14.00 i Sessionssalen
Kommunstyrelsen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.
Medverkande är kommunstyrelsen

Vecka 26, måndag 22 juni 2020 kl. 18.30
Kommunfullmäktige fastställer fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.
Medverkande är kommunfullmäktige

Juli till augusti
Nämnder och förvaltningar arbetar fram förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar och effekter på mätbara verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor.

Vecka 34, torsdag 20 augusti 2020 klockan 12.00                                                              ÖSKs, ABHBs och kommunens investeringsbudget till dialogdagarna skickas till ekonomikontoret.

Vecka 35, tisdag 25 augusti 2020 klockan 13.00-16.00 i Sessionssalen Investeringsgenomgång av kommunens fastigheter, gata/park, va, renhållning  m.m.
Medverkande är budgetberedningen

Vecka 35, onsdag 26 augusti 2020 kl. 12.00
Nämnder/förvaltningars presentationsmaterial till dialogdagarna skickas till ekonomikontoret.

Vecka 36, torsdag 3 september till fredag 4 september 2020 kl. 9.00-17.30 i Sessionssalen
Nämnder och förvaltningar träffar budgetberedningen för dialog enligt Detaljerad tidplan för dialog.

Förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar, verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor som inte omfattas av direktiven lämnas på mötet.
Medverkande är budgetberedningen, nämnder och förvaltningar.

Vecka 37, onsdag 9 september 2020 kl. 9.00-16.00 i Sessionssalen
Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget.
Medverkande är budgetberedningen.

Vecka 41, måndag  5 oktober 2020 kl. 14.00-16.00 i konferensrum Kanon
MBL-förhandling angående budget.
Medverkande är fackliga organisationer, kommunchef, personalchef och ekonomichef

Vecka 43, tisdag 20 oktober 2020 klockan 9:00 i Sessionssalen
Kommunstyrelsen tar fram förslag till mål och budget 2021.
Medverkande är kommunstyrelsen

Vecka 46, måndag 9 november 2020 klockan 15.00
Kommunfullmäktige fastställer mål och budget 2021.
Medverkande är kommunfullmäktige

November till december

Arbetet påbörjas med att verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål och budget för att nå helårseffekt under budgetåret.