Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för att handlägga ärenden som rör miljöbalken. Det gäller till exempel ansökan om enskilt avlopp, ansökningar om avfallsdispenser, anmälan om att starta ett lantbruk och tillsyn hos verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Timavgift

För vissa ärenden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 888 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

Fasta avgifter

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende. De fasta avgifterna baseras på timavgiften.

Tillsyn för verksamheter

Vi tar ut en fast årlig avgift för verksamheter som kräver regelbunden tillsyn. Avgiften är bestämd utifrån det behov av tillsyn (det antal timmar) som vi har beräknat att just den verksamheten kräver.

För tillsyn på mindre företag som inte kräver lika regelbunden kontroll tar vi istället ut en avgift för den tid som faktiskt har gått åt för att handlägga ärendet. Avgiften är 888 kronor per timme.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår vår tid för att hämta in kunskap, läsa in ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, restid, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och tid för att skriva beslut.

Vanliga avgifter

Här hittar du information om vanliga avgifter som vi tar ut med stöd av taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Installation av värmepump

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan eller ansökan om installation av värmepump. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om du vill anlägga värmepumpen inom vattenskyddsområde.

Om du ska installera en värmepump utanför vattenskyddsområde gäller följande:

Anmälan om installation av berg- eller ytjordvärmepump888 kronor
Anmälan om installation av annan typ av värmepump1 776 kronor

Om du ska installera en värmepump inom vattenskyddsområde gäller följande:

Ansökan om installation av berg- eller ytjordvärmepump2 664 kronor
Ansökan om installation av annan typ av värmepump4 440 kronor

Enskilda avlopp

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Hur mycket det kostar att handlägga ansökan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare.

Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp7 104 kronor (normalfall för ett hushåll)

För vår inventering av enskilda avlopp tar vi ut en avgift om vi bedömer att avloppet inte uppfyller de krav som finns. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Inventering av enskilda avlopp – godkänt avloppIngen kostnad
Inventering av enskilda avlopp – underkänt avlopp888 kronor

Dispenser hushållsavfall och avloppsfraktioner

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om olika typer av undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering. Hur mycket det kostar beror på typ av dispens.

Ansökan om gemensamt sopkärl444 kronor
Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin444 kronor
Ansökan om uppehåll i hämtning av slam – anläggning med vattentoalett1 776 kronor
Ansökan om uppehåll i hämtning av slam – annan anläggning än vattentoalett888 kronor
Ansökan om uppehåll i hämtning av slam och sopor eller latrin – anläggning med vattentoalett2 220 kronor
Ansökan om uppehåll i hämtning av slam och sopor eller latrin – annan anläggning än vattentoalett1 332 kronor
Ansökan om kompostering av hushållsavfall888 kronor per timme
Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp – vattentoalett ansluten1 776 kronor
Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp – vattentoalett inte ansluten888 kronor
Ansökan om eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp1 776 kronor
Ansökan om egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning – större anläggning888 kronor per timme
Ansökan om egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning – mindre anläggning888 kronor
Ansökan om eget omhändertagande av latrin1 776 kronor
Ansökan om befrielse från att lämna hushållsavfall från bebodd fastighet888 kronor per timme
Ansökan om total befrielse från kommunal renhållning888 kronor per timme
Anmälan om förmultnings-, förbrännings- eller latrintoalett samt eget omhändertagande av latrin eller urin1 776 kronor

Djurhållning inom detaljplan

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om djurhållning inom detaljplan. Avgiftens storlek beror på vilket djur det gäller.

Anmälan om djurhållning som gäller orm som inte är giftig888 kronor per timme
Ansökan om djurhållning som gäller nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur3 552 kronor
Ansökan om djurhållning som gäller giftig djurart5 328 kronor

Begravning av häst

Vi tar ut en avgift för att handlägga begäran om anvisning för begravning av häst. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Begäran om anvisning för begravning av häst888 kronor per timme

Anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om djurhållning med mer än 100 djurenheter. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Anmälan om anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter888 kronor per timme

Spridning av bekämpningsmedel

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om spridning av bekämpningsmedel. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning888 kronor per timme
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel888 kronor per timme

Spridning av gödsel

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om dispens för spridning av gödsel. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1/12-28/2888 kronor per timme

Cisterner

Vi tar ut en avgift för att handlägga information eller ansökan om installation av cistern. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Vi tar inte ut avgift för att handlägga anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.

Information eller ansökan om installation av cistern888 kronor per timme
Anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotasIngen avgift

Sanering av tandläkarkliniker

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om sanering av tandläkarkliniker. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet.

Anmälan om sanering av tandläkarklinik888 kronor per timme

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken 2013-09-30 § 118. Kommunfullmäktige reviderade taxan 2014-10-27 § 125.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2022-12-14, MBN § 160/2022. Det innebär att timavgiften är 888 kronor per timme från och med 2023-01-01.