Tätortsnära kulturlandskap

I kommunens Agenda 21, finns en punkt som handlar om tätortsnära kulturlandskap. Därför startade man ett projekt för att återskapa äldre tiders beteslandskap, som vi kan använda för tätortsnära rekreation, undervisningsändamål och som utflyktsmål för skolor och förskolor. Dessa områden betyder även mycket för att bevara de växt- och djurarter som är hotade när kulturlandskapet omvandlas. Områdena invigdes år 1999.

Bakgrund

Det äldre odlingslandskapet har under den senare delen av 1900-talet kommit allt mer på undantag. Miljöer som var vanliga under 1950- och 1960-talen har i dag trängts tillbaka så att de bara finns på ett fåtal platser i vår kommun.

I det äldre beteslandskapet fanns en mycket rik fauna och flora. Men i dag behövs det särskild planering för att vi ska ha möjlighet att bevara den artrikedom som tidigare var en självklarhet. I randzonen runt våra tätorter kan vi se spåren av det traditionella kulturlandskapet. Dessa områden är nu på väg att växa igen på grund av att de inte längre betas, eller på grund av att betestrycket är för svagt.

Övrigt

Projektet drevs med bidrag från Hultsfreds kommun och Naturvårdsverket. Området i Hammarsebo omfattas från 2004 av EU-stöd. Skötsel av områdena har man upprättat med djurhållare eller markägare. Omprövning sker vart femte år. Djurhållare och markägare har fått information från länsstyrelsen om landskapsvård och utveckling av kulturlandskap.

Två områden i Hultsfreds kommun

Ett område var i anslutning till tätorterna, Hultsfred och Järnforsen ingår. Vi presenterar varje område  i slutet på artikeln, var för sig. I presentationen ingår även redovisning av färdvägar från skolor till områdena. Åtgärder för varje område lämnas dels för när de startade och dels för den löpande skötseln.

Uppföljning och utvärdering

  • En student från Högskolan i Kalmar utförde en detaljerad växtinventering som examensarbete under år 1998.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen följde upp växtinventeringen under år 2003.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen har även gjort en uppföljning under år 2005. Båda områden gav ett positivt intryck med öppna, luftiga ytor som gynnar markvegetationen. Man diskuterade kommande gallringar och skötsel och lämnade råd.
  • För skötsel av områdena ansvarar djurhållare eller markägare enligt överenskommet avtal.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för årlig kontakt och eventuell rådgivning till aktuella djurhållare eller markägare, samt bevakar tidpunkt för nya avtal.

Du är välkommen att besöka områdena!