Tätortsnära kulturlandskap i Järnforsen

I Järnforsen finns ett av våra tätortsnära kulturlandskap i kommunen. Järeda 2:3, vid Emågatan, ligger centralt i Järnforsen. Vägvisare finns i anslutning korsningen Storgatan-Emågatan.

Områdets areal är cirka 2,5 hektar. Det är Thore Bergström, Järeda som äger marken och betesdjurhållare är Bertil och Ingmar Arvidsson, Brogärdet, som har nötkreatur som betar på marken.

Trädslag/Dominans

Ek (D), asp, björk, rönn, en, tall och gran. Området är en blandlövhage, som ligger i närheten av det före detta vattenverket. Området angränsar till Emån. I hagen finns en inhägnad yta med bikupor.

Ljusförhållanden

Halv- till helskugga.

Buskskikt

Asp, björk, nypon, vide, en, tall och gran.

Indikatorer för betesmark

Backsippa, gullviva, jungfrulin, prästkrage, gökärt, nattviol och slåttergubbe.

Indikatorer för gödningspåverkan

Liten förekomst av hundkex.

Markförhållanden

Litet område med hällmark. Friskt till fuktigt.

Berggrund och jordart

Berggrunden i området är yngre granit. Jordarten är sand/mo.

Hävd

Marken har tidigare hävdats oregelbundet. I dag är marken svagt hävdad.

Övrigt

Skolvägen:
Närmaste färdväg cirka 800 meter, gångavstånd.

Löpande skötsel

  • Betestrycket ska motsvara 2-4 betesdjur/säsong. Detta för att gräset inte ska kväva växtligheten nästkommande säsong.
  • Aspdominerat område ska gallras. Asp måste dock ringbarkas, avverkning kan sedan ske efter cirka två år.
  • Djuren får inte stödutfodras (om det bedöms nödvändigt, ska det ske utanför området).
  • Slyuppslag ska hållas efter årligen.
  • Marken får inte gödslas, kalkas, konstbevattnas, med mera.

Åtgärdsförslag vid start

  • Aspdominerat område, röja bort allt sly.
  • Område med ek, röja sly, gallra bland unga lövträd.
  • Område med björk, röja sly, spara enstaka unga björkar för tillväxt, ta bort gran.
  • Berghällar med tall, lämnas orört.