Tätortsnära kulturlandskap i Hammersebo

I Hammersebo finns ett av våra tätortsnära kulturlandskap i kommunen. Hammersebo/Kyrkemo, ligger cirka 2 km väster om Hultsfreds tätort (kör förbi Kalvkätte mot Hammersebo, ta av mot Hammarsjöryd). Väganvisning finns på den tavla i Kalvkätte som gäller för hela Hammarsjömrådet.

Områdets areal är cirka 3,5 hektar. Det är Sveaskog Ab som äger marken och betesdjurhållare är Dag Wicander, Hammarsebo, som har nötkreatur som betar på marken.

Trädslag/Dominans

Björk (D), ek, al, tall och rönn. Södra delen av området består av en björkbacke (torrbacke). Invid Hagadalsbäcken som rinner genom området ligger ett relativt öppet, fuktigt område. Längre västerut stiger marken och ett mer igenväxt område med beteslövskog tar vid.

Ljusförhållanden

Torrbacke (halvskugga), fuktigt parti (fulljus), resterande del (halv- till helskugga).

Buskskikt

Hassel, en, brakved, björk, tall, gran, al, rönn och vildapel.
Indikatorarter för betesmark: Kattfot,vårbrodd, blåsuga, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, tvåblad, prästkrage, gullviva, svinrot, nattviol och blåklocka.

Indikatorer för gödningspåverkan

Liten förekomst av hundkex och brännässla i nordöstra hörnet av området (svag gödslingspåverkan).

Markförhållanden

I den östra delen torr till frisk mark. Nedanför rinner Hagadalsbäcken i ett område som är vått – fuktigt och under vissa delar av året delvis översvämmat. Därefter följer ett område med fuktig – frisk mark.

Berggrund och jordart

Berggrunden i området är yngre granit. Jordartern är morän med olika inslag av block, med mera.

Hävd

Tidigare betade får här. I övrigt är hävden okänd. Det finns dock uppstammade gamla enar, som indikerar att marken varit beteshävdad under lång tid. Vid projektets början saknades hävd och stängsling.

Här har funnits två backstugor, det finns även rester av en gammal hålldamm. Intill den tänkta betesmarken finns några små åkrar som fortfarande brukas. Utmed åkerkanterna ligger stenmurar som vittnar om ”äldre tiders” arbete att få åkermarken brukbar.

Övrigt

Skolvägen:

  • Den närmaste vägen går via plankorsningen vid Kalvkätte/Hagadal, färdväg cirka 2,5 km.
  • Den alternativa vägen går genom gångtunneln under riksväg 34, därefter via en kort sträcka av motionsspåret upp mot Kalvkätte. Vägen är till största delen cyklingsbar, färdväg cirka 3,5 km.

Åtgärdsförslag vid start

  • Spara alla gamla träd (+50).
  • Röja bort allt lövsly av björk mm, samt alla små granar/tallar.
  • Ta bort de flesta mindre samt de ”risiga” enarna.
  • Gallra bland unga lövträd, spara utvecklingsbara träd för framtida föryngring (till exempel rönn, björk).
  • Spara hasselbuskage och brakved.
  • Spara gammal/död ved.

Området omfattas från 2004 av EU-stöd.