Systematiskt brandskyddsarbete

Brandbil

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Detta bör vara en del av brandskyddet i alla byggnader och anläggningar.

Syftet är att arbeta förebyggande för att hindra uppkomst av brand och att se till att det som ska fungera vid en eventuell brand fungerar. Dokumentationen av arbetet är en viktig del för uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet. På så sätt kan man hålla reda på att det som ska underhållas och repareras.

Ansvar

Det är byggnadens eller verksamhetens ägare som har ansvar för att det systematiska brandskyddsarbetet genomförs. De kan dock få hjälp och rådgivning av Räddningstjänsten hur de ska gå tillväga. Räddningstjänsten utför också tillsyn som syftar till att kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet genomförs.

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

I vilken utsträckning man bedriver det systematiska brandskyddsarbetet och dokumenterar det beror på byggnadens eller verksamhetens risker. I hemmet kan det räcka med att ha en brandvarnare och någon form av släckutrustning som inte behöver dokumenteras. Du är alltid välkommen att höra av dig till Räddningstjänsten om du vill ha information eller rådgivning om hur du kan öka säkerheten i ditt hem.