Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här nedan finns allt material som behövs för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Börja gärna med att ta del av informationshäftet som går igenom de tre viktiga stegen:

Undersök – Rätta till – Följ upp

1. Kartläggning (Undersök)

Det första steget i SAM innebär att hitta risker som kan orsaka skada, olycksfall eller psykisk ohälsa. Kartläggningen ska genomföras på arbetsplatsnivå under perioden januari till mars varje år. Kartläggning ska också genomföras vid organisationsförändringar löpande under året.

För att hitta arbetsmiljöriskerna kan man titta på olika så kallade signalkällor. Signalkällor kan vara t ex

  • checklistor
  • enkäter och intervjuer
  • skyddsronds/arbetsmiljörondsprotokoll
  • anteckningar från arbetsplatsträffar
  • anteckningar från utvecklingssamtal
  • anteckningar från avvecklingssamtal
  • statistik över sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Flera exempel på signalkällor hittar du på sidan 8 i informationshäftet. Ytterligare en signalkälla är Hjälpreda 2015:4 med tillhörande blankett för kartläggning av ohälsosam arbetsbelastning samt checklistan för skyddsrond.

På blanketten Kartläggning dokumenterar ni det ni kartlägger, både det som fungerar bra och det som Inte fungerar bra. T ex arbetsmiljön i personalrummet eller konstaterad hög sjukfrånvaro.

2. Riskbedömnings- och handlingsplan (Rätta till)

När kartläggningen har genomförts ska det som tagits upp riskbedömas. Det som bedöms vara en arbetsmiljörisk ska skrivas ner på blanketten för riskbedömning- och handlingsplan.

Blanketten ska även användas som handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna ska i första hand genomföras med lokala budgetmedel (åtgärder som ryms inom den enskilda verksamhetens budget).

Om verksamheten inte kan åtgärda den bedömda arbetsmiljörisken ska blanketten skickas vidare till förvaltningsledningen. Blanketten ska också användas av förvaltningsledningen när åtgärder inte kan genomföras inom förvaltningens budget.

Glöm inte att följa upp åtgärderna i handlingsplanen

Beställning av åtgärd för arbetsmiljörisk

Vissa risker kan varken arbetsplatsen eller förvaltningen åtgärda. Denna blankett ska användas när Serviceenheten, ÖSK eller Hultsfreds bostäder ska åtgärda risken.

3. Årlig uppföljning (Följ upp)

Under september och oktober är det dags att följa upp arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsnivå. I uppföljningen ska dels frågorna på blanketten Årlig uppföljning fyllas i och dels ska de risker som hittades tidigare på året följas upp.

Mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (arbetsmiljödelegation)

Nedan finns även ett antal mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (arbetsmiljödelegation). Mallarna kan vid behov ändras eller kompletteras för att anpassas till aktuell verksamhet.

Delegationerna ska sparas på respektive förvaltning. Kopia ska förvaras i akten och nya delegationer ska meddelas HR-konsulten på personalkontoret.