Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det finns vissa funktionsnedsättningar som ger dig rätt att ansöka om stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), dessa är:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

LSS är en rättighetslag som ska garantera ett så gott och självständigt liv som möjligt. Du behöver inte betala för stöd och hjälp enligt LSS. För att ansöka vänder du dig till våra LSS-handläggare. Du kan fylla i ansökan som finns längst ner på sidan och skicka in till oss, men det går också bra att ringa.

Nedan kan du läsa mer om de insatser du kan ansöka om enligt LSS.

Rådgivning eller annat personligt stöd

Du kan få rådgivning eller annat personligt stöd från habiliteringen i Vimmerby. Du kan själv kontakta habiliteringen. Om du vill kan kommunen hjälpa dig med kontakten.

Vuxenhabiliteringen Västervik – 1177

Barn- och ungdomshabiliteringen Vimmerby – 1177

Personlig assistans

Denna insats finns när funktionsnedsättningen är omfattande, och där även behovet av hjälp är omfattande. Det personliga stödet ska ge möjlighet att delta i samhället som andra. Det kan till exempel vara att studera, delta i aktiviteter på fritiden eller kunna ha ett eget boende. Om du är äldre än 65 år kan du inte få personlig assistans.

Det går att ansöka om personlig assistans hos kommunen, men även hos Försäkringskassan.

Funktionsnedsättning – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Ledsagarservice

Insatsen ska göra det lättare att delta i samhällslivet och hålla kontakt med andra. Det kan till exempel vara att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att bara promenera.

Kontaktperson

Ett stöd som ges av en medmänniska som har ett engagemang och intresse för andra människor. En kontaktperson ska medverka till att komma ut i samhället och får kontakt med andra människor.

Avlösarservice i hemmet

Här tar en avlösare över omvårdnaden i hemmet under en viss tid. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt syskon, resa bort eller annat.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Här tar ett korttidshem eller en stödfamilj över omvårdnaden utanför hemmet under en viss tid. Det kan även handla om en vistelse på ett läger. Det kan vara under en kortare eller längre tid. Denna insats ger möjlighet till miljöombyte för barnet och avlösning för anhöriga.

Korttidsverksamheten Diamanten i Hultsfred

På kommunens korttidsverksamhet finns sex platser för barn och ungdomar upp till 21 år. Personal finns på plats dygnet runt. Du betalar inget för vistelsen, men du får betala en avgift för maten.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tar vid då rätten till fritidsverksamhet enligt skollagen upphör. Syftet är att ge tillsyn till ungdomar över 12 år, som inte kan vara hemma utan stöd, då föräldrarna förvärvsarbetar.

Skogslyckan – Korttidstillsyn enligt LSS | Hultsfreds kommun

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Familjehem enligt LSS ses i första hand som ett tillägg till föräldrahemmet.

Bostad med särskild service är ett flexibelt stöd som utgår från det barnet och familjen behöver.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som behöver mycket hjälp och stöd samt närhet till personal.

Servicebostad är ett bostadsalternativ där du bor i egen lägenhet och har nära till service och personal.

Du kan ha rätt till en annan särskild anpassad bostad. I dessa fall är det kommunen som anvisar till en lämplig bostad.

Gruppboenden och servicebostäder | Hultsfreds kommun

Daglig verksamhet

Denna insats ska ge stimulans, utveckling och meningsfullhet, men även gemenskap. Ett övergripande mål är att utveckla möjligheterna till arbete på kortare eller längre sikt. Personen ska vara i yrkesverksam ålder och ha någon av nedan listade funktionsnedsättningar:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Daglig verksamhet Framsteget | Hultsfreds kommun