Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, daglig verksamhet och individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens ansvarsområde är stort och innefattar både myndighetsutövning och verkställande verksamhet.

De politiker som sitter i nämnden är utsedda av kommunfullmäktige. Det är nio ledamöter med lika många ersättare.

Socialnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Akuta ärenden kan leda till extra sammanträden.

Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad. Extra sammanträden förekommer i samband med bland annat budget och vid akuta ärenden.