Socialnämnden

Till socialnämndens uppgifter hör att:

  • göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda, främja för goda miljöer i kommunen,
  • informera om socialtjänsten i kommunen,
  • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
  • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden ska också:

  • arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Socialnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Akuta ärenden kan leda till extra sammanträden.

Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad. Extra sammanträden förekommer i samband med bland annat budget och vid akuta ärenden.