Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden.

Socialnämnden i Hultsfreds kommuns värdegrund finns formulerad i en mening: “Vi möts i känslan av värdighet”.

Socialchef heter Marie Stjernström.

Verksamheter inom förvaltningen

Äldreomsorg (ÄO)

Äldreomsorgen är till exempel trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst, dagverksamhet eller boende på särskilt boende för äldre.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

OF är till exempel grupp- och servicebostäder, korttidsverksamhet, gemensamhetslokaler och personlig assistans.

Daglig verksamhet

Det är intraprenaden Framsteget som bedriver daglig verksamhet på flera av kommunens orter.

Kommunal psykiatri (socialpsykiatri)

Socialpsykiatrin är till exempel dagverksamhet och boendestöd.

Kommunal hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR)

Den kommunala hälso- sjukvård och rehabiliteringen är till exempel hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser med mera.

Myndighet vård och omsorg

På myndigheten för vård och omsorg arbetar biståndshandläggare, LSS- handläggare och frivillig- och anhörigsamordnare. Här utreder och beslutar man om behov av insatser från äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF), daglig verksamhet och socialpsykiatri med mera.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

På individ- och familjeomsorgen arbetar bland annat socialsekreterare, behandlare och handläggare för arbetsmarknad och integration. Ärenden hos IFO är till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer, skydd och stöd till barn och familjer, ensamkommande barn, feriejobb för ungdomar, samhällsorientering med mera.

Lagar som i huvudsak styr verksamheten

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Socialförsäkringsbalken (LASS)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)