Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden.

Socialchef heter Ann-Gret Sillén.

Verksamheter inom förvaltningen:

 • Äldreomsorg (ÄO)
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) och daglig verksamhet
 • Kommunal psykiatri
 • Kommunal hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR)
 • Individ- och familjeomsorg (försörjningsstöd, våld i nära relationer, missbruksvård, familjerätt, ensamkommande, barn och familj, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning med mera) (IFO)

Förvaltningen arbetar utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) arbetssätt i alla verksamheter. Socialnämndens värdegrund kan du läsa mer om här.

Lagar som i huvudsak styr verksamheten:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Socialförsäkringsbalken (LASS)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)