Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-20 13:46

Snart drar schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket igång

Vy över området där det tidigare legat ett impregneringsverk

I januari beräknas schaktsaneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred dra igång. Saneringen innebär att den jord som är förorenad av framförallt arsenik och kreosot sedan impregneringsverksamhet bedrevs på området grävs upp och körs till en deponi. Återställningen av området görs genom att jord omfördelas inom fastigheten så att markytan blir jämn men något lägre än i dag (max 0,5 meter).

Saneringsarbetet beräknas påbörjas under december 2019, med röjning och etablering inför schaktningen. I januari 2020 beräknas sedan själva schakten dra igång, och hålla på till maj/juni. Cirka 25 000 kubikmeter förorenad jord ska schaktas bort och trafiken kommer att gå via industriområdet. Arbetet kommer att utföras under dagtid (klockan 7-18). För att det inte ska damma från området kommer dammbekämpning att utföras, och alla bilar som lämnar området kommer att vara rena.

Under saneringsarbetet kommer kontroller att göras för att säkerställa att inga föroreningshalter överstiger de mål som satts upp.

Schaktentreprenaden liksom en organisation för byggledning och miljökontroll handlas just nu upp av Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är huvudman för saneringsprojektet.

Parallellt med denna sanering undersöker också SGU en djupare förorening av kreosot på området. Denna undersökning kommer att pågå under hela 2020.

Området ägs av Södra som står för halva kostnaden av saneringen och resten bekostas av statligt bidrag från Naturvårdsverket. Det statliga bidraget vidareförmedlas till projektet av Länsstyrelsen Kalmar län, som också är tillsynsmyndighet för projektet.